ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน วุฒิ ป.ตรี สอบเป็นพนักงานราชการ16-24ส.ค.61

    ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 19,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ป.ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นซึ่งผ่านอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ในกรณีชื่อสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ให้มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์จริง โดยกำหนดให้ผู้มีตำแหน่งอธิการบดีเป็นผู้ลงนามรับรองเท่านั้น ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 16-24 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2297 8094  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม