โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงาน 16 อัตรา บัดนี้-15 ต.ค.64

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1.ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2.แหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิ ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 […]

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา บัดนี้-19 ต.ค.64

    โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 11-19 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาคุณภาพ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์ งานผลประโยชน์ 3. ตำแหน่ง พนักงานห้องจ่ายยา งานเภสัชกรรม เงินเดือน ๆ ละ 8,690 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ เดือนละ 1,310 บาทรวม 10,000 บาท. สถานที่และวันรับสมัคร สมัครได้ที่งานกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่ 11 – 19 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ.. โทร. 02 475 2405 […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-27 ตุลาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 5. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. * […]

จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6

  จังหวัดตาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 ตั้งแต่วันที่ 11-14 ตุลาคม 2564 จังหวัดตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดตาก วุฒิ ม.6/ปวช. ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 11-14 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด 4. เงื่อนไขการรับสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติทั่วไป 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 5. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการทำความผิดทาง อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก […]

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย รับสมัครพนักงาน 12 อัตรา

  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 กันยายน 2564 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ที่ 030/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา (รายวัน) 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานประจำท่าเทียบเรือ 10 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อเดือน 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. อัตราค่าจ้าง วันละ. 300 บาท ไม่เกิน 22 วันต่อเดือน ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร […]

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา

  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ 1. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุน ปฏิบัติงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 6. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 7. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานครัว […]

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 39 อัตรา

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 กันยายน 2564 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ ฝ่ายการพยาบาล อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท – ประจำฝ่ายการพยาบาล 12 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม 2. พนักงานช่วยการพยาบาล ประจำ ฝ่ายการพยาบาล อัตราค่าจ้าง 9,480 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท – ประจำฝ่ายการพยาบาล 14 อัตรา วุฒิ ม.6 3. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำ ฝ่ายการพยาบาล อัตราค่าจ้าง 8,590 […]

โรงงานแบตเตอรี่ทหาร รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา

  โรงงานแบตเตอรี่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กันยายน 2564 คณะกรรมการคัดสรรฯ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและกำลังพล วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง พนักงานงานธุรการและกำลังพล วุฒิ ม.6/ปวช. 3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ผู้ช่วยพยาบาล) วุฒิ ม.6/ปวช. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 5. ตำแหน่ง พนักงานแผนและงบประมาณ วุฒิ ปวช./ม.6 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชีต้นทุน วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานขายและส่งเสริมการขาย วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ วุฒิ […]

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14 อัตรา

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 กันยายน 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำ กว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. , ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา วุฒิ ม.6 4. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ม.6 5. […]

1 37 38 39 45