โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. Advertisement 6. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง  15 อัตรา […]

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ ห้องทันตกรรม ส่วนแยกของ กองบัญชาการ กองทัพอากาศ) เพศชาย/ หญิง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพศชาย/หญิง 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 […]

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานขับรถยนต์

  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2564 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 สถาบันทันตกรรม ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. ตำแหน่งนักจิตวิทยา 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 7. ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี […]

โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา บัดนี้-10พ.ย.64

  โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เพศชาย) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชา ทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคม สงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า […]

โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครจ้างเหมาทำงาน 36 อัตรา

  โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครจ้างเหมาทำงาน 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาทำงานในโรงพยาบาลเกาะคา 1. พยาบาลวิชาชีพ 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา วุฒิ ม.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาลเกาะคา ชั้น 5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ ตึกเขลางค์ยินดี (ตึกสีเขียว) ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 55 อัตรา

  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 55 อัตรา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานเปล 3 อัตรา 4. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. พนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 7. นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 8. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 6 อัตรา วุฒิ […]

กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 1-5 พ.ย.64

  กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3. ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 6. พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ 1 […]

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงาน 22 อัตรา 19-21ต.ย.64

  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทรายวัน) 1. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา 2. พนักงานเปล  4 อัตรา วุฒิ ม.6 3. พนักงานทั่วไป (งานทำความสะอาดอาคารสถานที่) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา – เพศชาย 7 อัตรา – เพศหญิง 10 อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ชั้น G อาคารอำนวยการ และผู้ป่วยนอก (ตึกใหม่) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงาน 34 อัตรา บัดนี้-19 ต.ค.64

  โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 8 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนงาน) กลุ่มการพยาบาล 9 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนงาน) 7 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. […]

1 36 37 38 45