มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 5 อัตรา

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-29 ธันวาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 1.1 พลขับรถ แหล่งรวมรถสำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 37 (อัตรา สิบเอก) 2 อัตรา 1.2 พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 37 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 2 อัตรา 1.3 พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 37 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา Advertisement […]

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 52 อัตรา

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 8/2564 1. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ (2) มีความสามารถทางด้านภาษา C#, PHP, Javascrip, HTML หรือ […]

โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

  โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 7/2564 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) 1. พนักงานบริการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) 2. พนักงานเปล 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) 3. พนักงานประกอบอาหาร 2 […]

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 15 อัตรา

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือ ทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ช่างเทคนิค ประจำฝ่ายสนับสนุนบริการ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขา […]

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน 14 อัตรา

  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการ และลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 ธันวาคม 2564 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 1. ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 มีใบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล 3 มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4 ต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่งวิสัญญีพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น 2. ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ตามที่กฎหมายกำหนด 3 หากมีประสบการณ์ที่ตรงหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับ […]

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล 96 อัตรา

  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 96 อัตรา คุณวุฒิ/สาขา มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวรายเดือน 1,310 บาท 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม 2.2 มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย 2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข […]

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา

  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ […]

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล 17 อัตรา

  โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13- 21 ธันวาคม 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ 17 อัตรา คุณวุฒิ / คุณสมบัติ มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 8,690 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 6000 ต่อ 47510 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 13- 21 ธันวาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้า รับราชการเป็น พนักงานราชการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 7 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (ชาย/หญิง) 2. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (หญิง) 3. ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (ชาย/หญิง) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 9 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในด้านพาณิชยศาสตร์ การบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ตำแหน่ง 4 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท – […]

1 34 35 36 45