โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 38 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2565 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือ ทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. พนักงานพัสดุ ประจำฝ่ายทันตกรรม 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,920 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – […]

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ

  สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1.1 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 1.2 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ ที่ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงในกองทัพบก อาคาร 1 ชั้น 5 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา  พนักงานแปลและล่าม กลุ่มงานเทคนิค  1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท เพศชายหรือเพศหญิง และวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงาน ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้อง มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 พนักงานสื่อสาร กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท เงินค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท เพศชาย และสำเร็จการศึกษา วุฒิ ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 พนักงานโทรศัพท์ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ […]

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565 กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานช่วยสำรวจ 2 อัตรา กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 […]

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา วุฒิ ม.6 – ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 14 – 24 มกราคม 2565 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา 1. นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) (ปริญญาตรี)  1 อัตรา 2. นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) (ปริญญาตรี) 7 อัตรา 3. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) 1 อัตรา 4. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) 1 อัตรา 5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี) 1 อัตรา 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา 7. เจ้าพนักงานธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 3 อัตรา […]

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักเรียนจ่าอากาศ505อัตรา บัดนี้-31ม.ค.65

  กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565  จำนวน 505 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น http://www.atts.ac.th/ บัดนี้–31ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมประมง รับสมัครพนักงานงานราชการทั่วไป 10-18 ม.ค.65

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป 10-18 มกราคม 2565 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สามารถขอและยื่นใบสมัครสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

  วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานสนับสนุน (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) 1 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ (ชาย) อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 2.1 เป็นชาย/หญิง ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 […]

สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาแพทย์แผนไทย 3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง […]

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

  ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-7 มกราคม 2565 ศูนย์การบินทหารบก การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง เสมียน (ขกท.710) 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) 2.1.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 2.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ (ปวช.) ขึ้นไป สามารถพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้) 2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) 1. รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน […]

1 33 34 35 45