70อัตรา!! รพ.ภูมิพลฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 1-16พ.ค.66

Advertisement   Advertisement   กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน Advertisement 1. นักวิชาการสถิติ 2 อัตรา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน, ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน หรือปริญญาอื่น ๆ ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน (เวชสถิติ) 2. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (พัฒนาการ) 3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 4. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิเต 6. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีความรู้ทางด้านงานบริการโลหิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 7. […]

ร.พ.ท่าหลวง รับสมัครช่างฝีมือทั่วไป วุฒิ ม.3ขึ้นไป บัดนี้-28เม.ย.66

  โรงพยาบาลท่าหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตําแหน่งช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 400 บาท/วัน – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นไป หรือ – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา สาขาวิชาช่างสํารวจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่าง โลหะ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากําลัง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างเครื่องกล หรือ สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารต่างๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลท่าหลวง ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. – 28 เม.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ เบอร์ติดต่อ โทร.036497105 ต่อ 101 – 102 […]

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.

  กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา 1. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ชาย/หญิง) 3 อัตรา ปวช./ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาช่างยนต์ สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (รถไฟฟ้าความเร็วสูง) สาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขาเทคนิคเครื่องกล และสาขาช่างเทคนิคเครื่องกล 2. ช่างกลโรงงาน (ชาย/หญิง) 4 อัตรา ปวช./ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาเครื่องมือกล สาขาช่างกลโรงงาน สาขาเทคนิคโลหะ สาขาช่างเชื่อมโลหะ สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสาขาช่างซ่อมบำรุง สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขาช่างเทคนิคการผลิต และสาขาช่างต่อเรือ 3. ช่างสี (ชาย/หญิง) 1 อัตรา วุฒิ ม.3 4. พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) 2 อัตรา วุฒิ ม.6 สถานที่ปฏิบัติงาน : […]

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ15อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 1. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 2. ผู้ช่วยงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาชีพหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ 3. พนักงานสนับสนุนการประชุม 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. พนักงานซ่อมบํารุง (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า 5. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาหรือทางด้านโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6. นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 7. นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ […]

137อัตรา!! องค์การเภสัช รับสมัครพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ม.3-ป.เอก

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 137 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com บัดนี้-3พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.สงฆ์ รับสมัครบรรจุพนักงาน18อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-28เม.ย.66

  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2566 1. พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพยาบาลศาสตร์และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้าน นี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์หรือหลักสูตรด้านบริการ ทันตกรรมจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือมีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 4. พนักงานพิธีสงฆ์ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือได้รับเปรียญธรรม 5 ประโยค 5. พนักงานประจำตึก 1 อัตรา […]

ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรฯ สตช.รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-30เม.ย.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038 240 275 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองพันระวังป้องกัน รับสมัครทหารกองหนุนเป็นพลอาสาสมัคร 24-28เม.ย.66

  กองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปี 2566 จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งพลสารวัตร, พลวิทยุ, พลลาดตะเวน และพลวิทยุ เปิดรับสมัคร 24-28เม.ย.66 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. โทรศัพท์ 02-1520960 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3พ.ค.66 ทางเพจ Facebook กองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. โทรศัพท์ 02-1520960 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

72อัตรา!! รพ.ลำปาง รับสมัครพยาบาล-พนง.ช่วยเหลือคนไข้-คนงาน

  โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-18เม.ย.66 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ และผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.lph.go.th/inforlpng/images/apply/app-080466-3.pdf 2. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.lph.go.th/inforlpng/images/apply/app-070466-2.pdf 3. ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานจิตเวชฯ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.lph.go.th/inforlpng/images/apply/app-080466-1.pdf

กองบิน1 รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 11-24เม.ย.66

  กองบิน1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6 (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร) มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 1 ภายในวันที่ 11-24 เม.ย.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-4435-8110-14 ต่อ 4-0224 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 4 49
error: