กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบบรรจุขรก.100อัตรา

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 100 อัตรา ดังนี้ – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 3 อัตรา – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 6 อัตรา – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 9 อัตรา – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 5 อัตรา – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 6 […]

สาธารณสุขเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป85อัตรา

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักกายภาพบําบัด 2 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด 2. นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 3. พยาบาลวิชาชีพ 27 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 4. นักโภชนาการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ […]

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 29มิ.ย.-5ก.ค.65

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) ตำแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดอนแดง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านบ้านธาตุ ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง […]

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 30มิ.ย.65-6ก.ค.65

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา สังกัด สำนักกฎหมาย ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา สังกัด สำนักกฎหมาย – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ – […]

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครพนังงานพัสดุ/ธุรการ3อัตรา

  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. พนังงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 2. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กรมส่งกำลังบำรุง ทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 1470 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.ตระการพืชผล รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์, พยาบาล, ตำแหน่งอื่นๆ25อัตรา วุฒิ ม.6/ป.ตรี บัดนี้-30มิ.ย.65

  โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) 1. นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (กลุ่มงานรังสีวิทยา) 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.6 3. พนักงานบริการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิ ม.6 4. พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล) 10 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาล) 7 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ม.6 6. พนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) 5 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 4 […]

รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน15อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 24-30มิ.ย.65

  โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจ 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอร์ 4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอาหารและโภชนาการ 5. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ […]

เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส. 22มิ.ย.-1ก.ค.65

  เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทบุรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง พนักงานจ้างทั่วไป 1) เจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 อัตรา วุฒิ ป.6 2) คนงาน งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 3) คนงาน งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 4) ภารโรง โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ […]

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครเจ้าหน้าที่20อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-23มิ.ย.65

  ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือสูงกว่า สาขาทางด้านพาณิชยการทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือสูงกว่า สาขาทางด้านพาณิชยการทุก 3. เจ้าหน้าที่พัฒนากิจการและทรัพย์สิน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาการตลาด โลจิสติก การท่องเที่ยว หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว หรือปริญญาตรีทุกสาขา 4. เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาการตลาด โลจิสติก การท่องเที่ยว หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว หรือปริญญาตรี ทุกสาขา 5. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. […]

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 37อัตรา บัดนี้-30มิ.ย.65

  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2565 – พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) 18 อัตรา วุฒิ ม.6 – พนักงานธุรการ (ชาย/หญิง) 1 อัตรา วุฒิ ม.6 – พนักงานพิมพ์ (ชาย/หญิง) 3 อัตรา วุฒิ ม.6 – พนักงานคอมพิวเตอร์ (ชาย/หญิง) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) – พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) 8 อัตรา วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) – ผู้ช่วยพยาบาล (ชาย/หญิง) 6 อัตรา สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพ หลักสูตร […]

1 2 25