สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครพนักงาน วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 17-21ต.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ 2. ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือ 3. ได้รับ ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและ การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใด สาขาหนึ่ง หรือหลาย สาขาวิชา ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 17-21ต.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th หรือ https://occ.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ปวส.75อัตรา บัดนี้-27ก.ย.65

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 2. พนักงานธุรการ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ – ประจำงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา – ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา 3. พนักงานธุรการ ประจำงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 4. พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา สำรวจ […]

ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ รับสมัครพนักงาน14อัตรา 26ก.ย.-14ต.ค.65

  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณส่วนกลาง) ตำแหน่งที่ 1 นักเทคนิคการแพทย์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งที่ 2 นักกิจกรรมบำบัด ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ตำแหน่งที่ 3 นักสังคมสงเคราะห์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาจิตวิทยา และได้รับใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งที่ 5 นักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตำแหน่งที่ […]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงาน13อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2. ปฏิบัติงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไปต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหลักฐาน หรือเอกสารอ้างอิง) มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติดีสุภาพเรียบร้อยและไม่เป็นโรคติดต่อ ร้ายแรง (มีใบรับรองแพทย์) 3. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในระบบหนังสือราชการของหน่วยงาน มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ตลอดจนดำเนินงานสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด มีความสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3-ป.ตรี 7อัตรา บัดนี้-23ก.ย.65

  สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 3. พี่เลี้ยง 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ www.rajanukul.go.th บัดนี้-23ก.ย.65 เวลา 16.30 น. รับสมัครเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ15อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ป.ตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานเปล 1 อัตรา เพศชาย มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 4. พนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 5. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 6. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา […]

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง122อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 10 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 10 อัตรา วุฒิ ม.3 3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 6. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน 54 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ […]

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัคร จนท.บริการนักท่องเที่ยว-คนขับรถราง

  รับสมัครงาน ลูกจ้างเหมาบริการ งานบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1. บริการนักท่องเที่ยว 5 อัตรา มีสัญชาติไทย เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 21- 40 ปีบริบูรณ์ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ/จีน ได้ในระดับดี มีใจรักในการให้บริการ (Service Mind) มีความเสียสละ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ (ปฏิบัติงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์) 2. ขับรถรางนำชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ 1 อัตรา เพศชาย อายุ 25 –ไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ม.3 (แนบหลักฐานวุฒิการศึกษา) มีใจรักในการให้บริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ทำงานด้านขับรถมาก่อนอย่างน้อย […]

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 13อัตรา

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 อัตรา เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปี ขึ้นไปในวันที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรีขึ้นไป หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ครู ศาสตร์บัณฑิต ทางใดทางหนึ่ง ในสาขาวิชา หรือวิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทางใดทางหนึ่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป สามารถใช้และบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือโปรแกรม MS-Office ZOOM, Google Meet, MS-Tearn และการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook, Youtube หรือโปรแกรมอื่นๆ การออกแบบโดย CANVA, Photoshop ฯลฯ สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ อินสตาแกรม ไลน์ และ เพจ Facebook ขององค์กร มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่ง […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครนักวิชาการสถิติ(ป.ตรี)-พนง.รังสีเทคนิค(วุฒิ ม.3/ม.6)

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หรือคุณวุฒิสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 3 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3/ม.6 ****ทุกตำแหน่งมีค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 6800 ต่อ 1518 บัดนี้-20ก.ย.65 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 […]

1 2 39