สาธารณสุขเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป85อัตรา

Advertisement Advertisement   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักกายภาพบําบัด 2 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด 2. นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 3. พยาบาลวิชาชีพ 27 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 4. นักโภชนาการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 30มิ.ย.65-6ก.ค.65

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา สังกัด สำนักกฎหมาย ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา สังกัด สำนักกฎหมาย – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ – […]

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครพนังงานพัสดุ/ธุรการ3อัตรา

  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. พนังงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 2. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กรมส่งกำลังบำรุง ทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 1470 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

งานเดินรถแขวงชุมพร รับสมัครพนักงาน21อัตรา วุฒิ ม.3 5-18ก.ค.65

  งานเดินรถแขวงชุมพร รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่พนักงานคุมประแจฯ/พนักงานบริการ 21 อัตรา ในอัตราค่าจ้างวันละ 336.00 บาท มีกำหนดระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 หลังจากนั้นจะประเมินผลเพื่อต่อสัญญาเป็นรายปี – พนักงานคุมประแจฯ 16 อัตรา เพศชาย มีสัญชาติไทย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารโดยมีเอกสารสำคัญทางทหาร แบบ สด.4.3 หรือ แบบ สด.8 (ผ่านการเรียน ร.ด. จบปีที่ 3 แล้ว ) อายุไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร วุฒิ ม.3 – พนักงานบริการ 5 อัตรา ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารโดยมี เอกสารสำคัญทางทหาร แบบ สด.43 หรือ แบบ สด.8 (ผ่านการเรียน […]

รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน15อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 24-30มิ.ย.65

  โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจ 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอร์ 4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอาหารและโภชนาการ 5. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ […]

เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส. 22มิ.ย.-1ก.ค.65

  เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทบุรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง พนักงานจ้างทั่วไป 1) เจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 อัตรา วุฒิ ป.6 2) คนงาน งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 3) คนงาน งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 4) ภารโรง โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ […]

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-24มิ.ย.65

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับ ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. พนักงานโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาหารและโภชนาการ โภชนบำบัด คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 3. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การเงิน และการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 4. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น […]

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุ29อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-15มิ.ย.65

  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป – นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา /ทาง จิตวิทยาคลินิก/ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ /สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ /สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์/ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์/ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ /ทางอาหารและโภชนาการ/ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ /สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ /สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย/ สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ/ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ/ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ /สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือ ทางสุขศึกษา /สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ / ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม /หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข/ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา/ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม/ หรือ ทางแพทย์แผนจีน – นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงาน 39อัตรา วุฒิ ม.3-ป.โท 13-17มิ.ย.65

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 39 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์, นักจัดการงานทั่วไป, นิติกร, นักตรวจสอบภาษี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสรรพสามิต, นักประชาสัมพันธ์, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการตรวจสอบภายใน, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา, งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานสรรพสามิต, เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานแสตมป์ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 13-17มิ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3 บัดนี้-13มิ.ย.65

  อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา – พนักงานจ้างเหมาทั่วไป 4 อัตรา เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ18-60ปี ไม่จำกัดวุฒิ – บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน 3 อัตรา เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ18-60ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 052 000 832, 095 694 5052,และทางเพจ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้-mae takhrai national park thailand ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 31