กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ109นาย 1-10ต.ค.65

Advertisement Advertisement   กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ 109 นาย Advertisement คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร 1. ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) 3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ 4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. 2540 – 2547) 5. ไม่รับผู้จบ รต. ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน 6. สายตาไม่เอียง และไม่บอดสี หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป 7. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา, ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุก (เว้นเป็นความผิดลักษณะลุหุโทษ […]

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ป.6ขึ้นไป บัดนี้-20ก.ย.65

    อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. งานธุรการ 2. งานบริหารทั่วไป 3. งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ 4. งานภูมิสารสนเทศ 5. งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 6. งานบันทึกข้อมูล 7. งานรักษาความปลอดภัย 8. งานการบริการการท่องเที่ยว 9. งานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 10. งานรักษาความปลอดภัย 11. งานกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย 11. งานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 12. งานนันทนาการและสื่อความหมาย 13. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 14. งานส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6 ขึ้นไป มีใจรักในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word,Excel,PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้ ความสามารถในงานช่าง ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติทั่วไป : เพศชาย/เพศหญิง มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า […]

ม.การกีฬาแห่งชาติ ชุมพร รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ป.6-ปวส.บัดนี้-18ก.ย.65

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 1. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สามารถทำงานนอกเวลาได้ 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา วุฒิ ป.6 สามารถทำงานนอกเวลาได้ 3. เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ ชาย 1 อัตรา วุฒิ ป.6 สามารถทำงานนอกเวลาได้ 4. เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ หญิง 1 อัตรา วุฒิ ป.6 สามารถทำงานนอกเวลาได้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tnsucpn.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วย ตนเอง และสแกนเอกสาร (สี) แนบไฟล์ ส่งมายัง e-mail : [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน […]

ศูนย์จัดสวัสดิการผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.6-ป.ตรี

  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน (เงินนอกงบประมาณ) 1. ช่วยปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน 2. ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน 3. ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน 4. ช่วยปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า/มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 11,000 บาท/เดือน 5. ช่วยปฏิบัติงานพยาบาล1 อัตรา วุฒิ ม.3/เทียบเท่า/มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน 6. ช่วยปฏิบัติงานครัว 1 อัตรา วุฒิ ม.3/เทียบเท่า มีประสบการณ์ […]

อบต.ในคลองบางปลากด รับสมัครพนักงานจ้าง27อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 4-12ก.ค.65

    องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ (ภารกิจ) 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 2. ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี (ภารกิจ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ […]

มทร.ศรีวิชัย ตรัง รับสมัครพนักงานไม่จำกัดวุฒิ-วุฒิ ป.6 บัดนี้-10มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา – เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 อัตรา เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – ผู้ปฏิบัติงานประมง 3 อัตรา เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์ 1 อัตรา เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร วุฒิ ป.6 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – พนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ป.6 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี […]

กฟผ.รับสมัครบรรจุพนักงาน วุฒิ ป.6 บัดนี้-24พ.ค.65

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานขับเครื่องจักรกล 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกันและระงับอัคคีภัย) 3. คนชำนาญงาน สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้– 24 พ.ค. 2565 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครงานได้ที่ https://www.egat.co.th/home/recruitment หรือ แสกน QR code หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอก โทร. 09 4242 2607 หรือ 06 2775 8240 หมายเหตุ : สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามความจำเป็นของงาน ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ กฟผ. ที่ 17/2565 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ  กรณีไม่สามารถ Download ประกาศรับสมัครได้ คลิกที่นี่ ขั้นตอนการสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.ปทุมธานี รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ130อัตรา 30มี.ค.-5เม.ย.65

  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 130 อัตรา ตั้งแต่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2565 โรงพยาบาลปทุมธานี การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ในโรงพยาบาลปทุมธานี 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 62 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.) อายุไม่เกิน 35 ปี 2.) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3.) มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี 4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกโรงพยาบาลปทุมธานีเลิกจ้าง 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 85 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.) อายุไม่เกิน 35 ปี 2.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ […]

กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร รับสมัครลูกจ้าง 77 อัตรา บัดนี้-23มี.ค.65

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงาน 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-23 มีนาคม 2565 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักบริหาร 15 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร 9 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักฟื้นฟูและ พัฒนาเกษตรกร 8 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักอำนวยการ 4 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบ 1 อัตรา ดังนี้ (1) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป – กรณีปฏิบัติงานส่วนบัญชีและการเงิน มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี หรือการเงิน หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยต้องศึกษาวิชาการบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี – กรณีปฏิบัติงานสำนักตรวจสอบ ต้องศึกษาวิชาการบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (2) มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี […]

รพ.บุรีรัมย์ รับสมัครบรรจุพนักงาน 18-31มี.ค.65

  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ (เลขานุการ) 4. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า […]

1 2 3