มหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์-พนักงาน36อัตรา บัดนี้-19ส.ค.65

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำหลายวิทยาเขต รับสมัครถึง 16.30 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2565 1. สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รวม 18 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/news/post-6448/ Advertisement 2. สายวิชาชีพ และสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ รวม 15 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/news/post-6451/ – นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา – นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา – เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา – นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา […]

อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครครู-ตำแหน่งอื่นๆ 10อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2) ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 3) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 7) คนงาน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ขอรับใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15-24 ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น […]

สภาพัฒน์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ40อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 30 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางการวางผังเมือง ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ ทางมนุษยศาสตร์ หรือ ทางสถิติ 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 10 อัตรา ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง […]

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ รับสมัครหัวหน้าฝ่ายการคลัง บัดนี้-22ส.ค.65

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง สังกัดฝ่ายการคลัง สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา – อายุไม่เกินกว่า 45 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร – คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน พาณิชย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง/บัญชี ไม่น้อยกว่า 10 ปี – หรือคุณวุฒิปริญญาโท ด้านการบัญชี การเงิน พาณิชย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง/บัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี – หากมีประสบการณ์การจากองค์การมหาชนอื่น หรือรูปแบบองค์กรภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครบัดนี้-22ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสนธิสัญญาฯ รับสมัครนักวิจัยเขตแดน-พนง.ประสานงาน

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. นักวิจัยเขตแดน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ) – จบการศึกษาในระดับ ป.ตรี/ป.โทในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน – สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ – มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย เอกสารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเขตแดน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือในประเด็นที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกำหนดได้ – หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หรือกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักงานประสานงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ) – จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา – หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ […]

สวรส.รับสมัครหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์5ปี

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ [email protected] บัดนี้-15ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุ33อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. (1) นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา (2) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (3) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา (4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา (5) นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา (6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (7) นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (8) เจ้าหน้าที่สอบสวน 2 […]

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็นบุคลากร ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15ส.ค.65

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 1) นิติกร เป็นคฤหัสถ์ ป.ตรี/ป.โทด้านกฎหมาย มีความรู้ในวิชากฎหมายและมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี 2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ 0042008 เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ป.ตรี/ป.โท ไม่จำกัดสาขาวิชา มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี 3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ 0042012 เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ป.ตรี/ป.โท ไม่จำกัดสาขาวิชา มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี 4) นักวิชาการศึกษา เลขที่ 4722003 เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ป.ตรี/ป.โท ด้านภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือครุศาสตร์ มีผลการสอบ MCU-GET ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน หรือผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจาก สถาบันอื่นที่เทียบเคียงกันได้ซึ่งมีผลรับรองไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีประสบการณ์ในการทำงานและบริการได้ดี มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี 5) นักจัดการงานทั่วไป เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ […]

นิด้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท 27ก.ค.-9ก.ย.65

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1. นักวิชาการศึกษา ป.โทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน พัฒนาการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เทคโนโลยีการบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEIC, TOEFL Paper, TOEFL CBT, TOEFL IBT, CU-TEP, TU-GET, NIDA TEAP และ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน บริหารโครงการอบรม และงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 3 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน http://fpo.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 21