สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา

Advertisement   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2564 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 616 /2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 1. เจ้าหน้าที่ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ป.โท ขึ้นไป ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและการประเมินผล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา หรือการประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. เจ้าหน้าที่ ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ป.โทขึ้นไป ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและการประเมินผล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา หรือการประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. เจ้าหน้าที่ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่งที่รับบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา ดังนี้ 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 1 อัตรา 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ 1 อัตรา 3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ 4 อัตรา 4. สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ 1 อัตรา 5. ค.ม.การบริหารการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ 1 อัตรา 6. สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 2 อัตรา 7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 1 อัตรา 8. […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงาน 9-15 ก.ย64

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 9-15 กันยายน 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ วุฒิ ป.โท 2. นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี 3. นิติกร วุฒิ ป.ตรี 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564 โดยการส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครผู้จัดการสำนักอำนวยการ 6 – 30ก.ย.64 

  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 6 – 30 กันยายน 2564  ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักอำนวยการ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ขึ้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nvi.go.th ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก ตั้งแต่วันที่ 6-15 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2564 1. อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2 อัตรา 2. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา 3. อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา 4. อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา 5. อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 3 อัตรา 6. อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา 7. อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครนักจิตวิทยา 10 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ชื่อตำแหน่ง นักจิตวิทยา 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

  ภารกิจวิเทศสัมพันธ์การวิจัย (วท.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา การสมัคร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูล แนบรูปถ่ายและเอกสารประกอบการรับสมัครที่ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่งไปที่ E-mail: [email protected] ภายในกำหนดรับสมัคร โดยเจ้าหน้าที่จะ ติดต่อให้นำส่งเอกสารตัวจริง พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 23 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานสถาบันอุดมศึกษา 18 อัตรา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2564 ฉบับที่ 1 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2564 1. สาขาการบัญชี หลักสูตรการบัญชี 1 อัตรา (เชียงใหม่) วุฒิป.โท/ป.เอก และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี 2. สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ 1 อัตรา (เชียงใหม่) วุฒิ ป.โท/ป.เอก 3. สาขาพืชศาสตร์ / วท.บ. เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ 1 อัตรา (พิษณุโลก) วุฒิ ป.โท/ป.เอก 4. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วท.บ.ธุรกิจและอาหารและ โภชนาการ 1 อัตรา (ตาก) วุฒิ ป.โท/ป.เอก 5. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564 โดยการส่ง ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ […]

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงาน บัดนี้-24 ส.ค.64

  กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน ปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผลนโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 สิงหาคม 2564 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน ปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผลนโยบายและแผน วุฒิ ป.โท ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง วิธีการสมัคร ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครทางอีเมล [email protected] และนัดสัมภาษณ์ผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 5. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร วันที่ 16 – 24 สิงหาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 086-401-8883 อีเมล [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 5