เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 7-16ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ พนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงาน สำนักปลัดเทศบาล 6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา Advertisement 2. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยา เคมีต่างๆ ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 3. คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4. คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง […]

มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์-เจ้าหน้าที่12อัตรา วุฒิ ป.ตรี-ป.เอก

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2565 1. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.เอก/ป.โท ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรและการสอน ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การสอน 2. อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา/จิตวิทยาการศึกษา/จิตวิทยา การศึกษาและการแนะแนว/จิตวิทยาและการแนะแนว/จิตวิทยาคลินิก – มีประสบการณ์การสอน 3. อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ จัดการงานช่างและผังเมืองคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก/ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง หรือวัสดุ) – […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาบัญชี วุฒิ ป.เอก

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 2 อัตรา เงินเดือน 34,000 บาท ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คุณวุฒิ ป.เอก หากมีประสบการณ์ทางการสอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์ทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-31ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ มช.รับสมัครนักวิจัย(ป.เอก)-นักจัดการงานทั่วไป(ป.ตรี) บัดนี้-30ธ.ค.65

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1. นักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโล 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. นักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบัดนี้-30ธ.ค.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยธุรการและทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 053-942454 รายละเอียดเพิ่มเติม https://stri.cmu.ac.th/news_detail.php?id=718

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บัดนี้-31ต.ค.65

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities สอบถามรายละเอียดโทร. 02-696-5742 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครอาจารย์คณะวิทย์ฯ วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-25ต.ค.65

  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานดำรงตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก รับสมัครบัดนี้-25ต.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครผอ.ติดตามและประเมินผล

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี-ป.เอก ประสบการณ์ 10-17 ปี รับสมัครบัดนี้-28ก.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : http://www.tedfund.mhesi.go.th/index.php/pr-news/

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง122อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 10 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 10 อัตรา วุฒิ ม.3 3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 6. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน 54 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ […]

GISTDA รับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม คุณวุฒิ ป.เอก บัดนี้-25ก.ย.65

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักพัฒนานวัตกรรม 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ทำงานประจำ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม ศรีราชา ชลบุรี (มีสวัสดิการที่พักอาศัย) คุณวุฒิ ป.เอก ด้านการบริหารนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม Python, R, C++ และ database software ได้แก่ NoSQL, SQL และ PySpark เป็นต้น มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือคอมพิวเตอร์สำหรับงาน High performance somputing สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดราชการได้ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.gistda.or.th บัดนี้-25ก.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.โท/ป.เอก

  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา (คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก 1 อัตรา) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 5-13 ก.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 8