สพฉ. รับสมัครลูกจ้างโครงการสนับสนุนงานวารสารการแพทย์ฉุกเฉิน

Advertisement Advertisement   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการสนับสนุนงานวารสารการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครงาน สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการสนับสนุนงานวารสารการแพทย์ฉุกเฉิน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา Advertisement ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งประวัติการทำงาน (Resume) มาได้ที่ [email protected] (ทาง E-mail เท่านั้น) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 88/4 หมู่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 2872 1600 โทรสาร – 24872 1603 เว็บไซต์ : www.niems.co.th “ส่งประวัติการทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 […]

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา

  สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 25 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี . ทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง 2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ได้ 3. ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามี ความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนด […]

เทศบาลตำบลแสนสุข รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา บัดนี้-12 พ.ย.64

  เทศบาลตำบลแสนสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลแสนสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 1. ตำแหน่ง คนงาน 2 อัตรา สังกัดสำนักปลัด 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา […]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบัณฑิตอาสา รุ่นที่ 17

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งบัณฑิตอาสา รุ่นที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ประจำศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง บัณฑิตอาสา รุ่นที่ 17 1. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 อัตรา 2. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตภูเก็ต 1 อัตรา 3. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตตรัง 1 อัตรา 4. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตหาดใหญ่ 1 อัตรา 5. บัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ประจำวิทยาเขตปัตตานี 1 อัตรา คุณสมบัติ 1. จบปริญญาตรีทุกสาขาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 2. มีความมุ่งมั่น รักการเรียนรู้ […]

กรมพิธีการทูต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

  กรมพิธีการทูต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2564 กรมพิธีการทูต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา 1. ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคปี 2565และการประชุมที่ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ การสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ – ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมพิธีการทูต กระทรวงการ ต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 หรือ – ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนในรูปแบบ PDF มาที่ Email: [email protected] ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน […]

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2564 จังหวัดตราด การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) 2 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต https://docs.google.com/forms/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันพุธที่ 20 ถึงวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด https://trat.cdd.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบนักการตลาดรุ่นใหม่” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2564 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาดำเนินการ TOR ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา – พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ระยะเวลาตามสัญญา) – อัตราเงินเดือน 13,500 บาท – วันเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. – หยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ดาวน์โหลดใบสมัครงาน พร้อมกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาทางอีเมล [email protected]

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 25-29 ต.ค.64

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 จังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 1.ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส. ***มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง http://www.doe.go.th/trang หรือสแกนผ่าน QR code ท้ายประกาศ 2. ยื่นใบสมัครพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครที่ระบุตาม ข้อ 3.2 โดยจัดส่ง แบบด่วนพิเศษพร้อมมีใบตอบรับส่งผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง […]

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 4 อัตรา

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2564 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 1. ตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2. ตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์) 2 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3-5 ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2564 ในวัน เวลา ราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงาน 16 อัตรา บัดนี้-15 ต.ค.64

  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1.ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2.แหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิ ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา 6. […]

1 2 3 5