กรมกิจการเด็กฯ รับสมัคร จนท.จัดทำข้อมูล-ระบบฐานข้อมูล ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement   กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน Advertisement 2. ช่วยปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 3. […]

สำนักวิชาการสุขภาพจิต ขยายเวลารับสมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย บัดนี้-30 ธ.ค.64

  ประกาศรับสมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย อัตราจ้างเหมาโครงการวิจัย 1 อัตรา (ขยายระยะเวลา) วุฒิปริญญาตรี : ทุกสาขา ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อัตราจ้างเหมาบริการ : เดือนละ 13,300 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 17 ธันวาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักวิชาการสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงานนักวิทยาศาสตร์ บัดนี้-30ธ.ค.64

  ประกาศรับสมัครงาน ด่วน !! ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (ลูกจ้างเหมา) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขา) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารคำขอที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Submission) และระบบให้คำปรึกษา Consultation E-Service ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำ Frequently asked questions (FAQ) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้าง พิจารณาตามผลงานและประสบการณ์ เริ่มต้น 13,000 บาท ขึ้นไป วันที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2564 (สมัครก่อน ได้สิทธิ์เรียกสัมภาษณ์เข้าทำงานก่อน) เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ […]

กศน.จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 2662 (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต) ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 4 […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 7 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 2. ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา – มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีประสบการณ์งานสารบรรณจะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถปฏิบัติงาน และทำงานล่วงเวลาในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ – หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – หากมีประสบการณ์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ สวัสดิการ – ประกันสังคม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ตรวจสุขภาพประจำปี – และสวัสดิการอื่นๆ สัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้างในแต่ละสัญญากำหนดคราวละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน โดยให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการ ตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก […]

ศฝช.อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อม รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ Utt_Soonfhuk.com หรือขอรับใบสมัคร ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ โดยยื่นใบสมัครและ หลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ภาคเช้า […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 29 พ.ย.-22 ธ.ค.64

  กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ สมัครทางเว็บไซต์ :https://doe.thaijobjob.com วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://bsru.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 15 พ.ย.-3ธ.ค.64

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา […]

1 2 5