สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา

Advertisement   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 น. โดยให้ดำเนินการเปิดเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th > เลือก หัวข้อ “สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ” 2. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร […]

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้ -23 ก.ค.64

  กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564 กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และ/หรือสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ประกาศถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 รับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้จัดส่งเอกสารแบบEMS จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานสัญชาติและ นิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย ( มอบคุณณัฐวุฒิ) ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซอง “พนักงานจ้างเหมาบริการ” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสรรพากรภาค 9 รับสมัครพนักงานราชการ 53 อัตรา 12-16 ก.ค.64

  สำนักงานสรรพากรภาค 9 (ภาคอีสานตอนล่าง) รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 9 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 53 อัตรา (อัตราว่างแยกตามหน่วยสอบ) วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา สำนักงานสรรพากรภาค 9 จะรับสมัครสอบเป็นรายหน่วยสอบ แยกตามหน่วยงาน ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 9 จำนวน 9 หน่วยสอบ ดังนี้ 1) หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 (8 อัตรา) 2) หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 (6 อัตรา) 3) หน่วยสอบที่ […]

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา บัดนี้-22 มิ.ย.64

  สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 1. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติการ 5 อัตรา 2. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 อัตรา 3. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา ทุกสาขา 4. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารการคลังและสินทรัพย์ 2 อัตรา 5. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์และงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ htps://otepc.go.th หรือ สแกน QR Code ตามเอกสารแนบ 1 และยื่นใบสมัครพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง […]

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-18มิ.ย.64

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ สำนักงานตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองคลัง งานเบิกจ่าย 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี ด้านการบัญชี การเงิน ตำแหน่งที่ 4 สถาปนิกปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองนโยบายและแผน งานออกแบบก่อสร้าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราช 25 อัตรา 7-11 มิ.ย.64

  กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ราชบุรี) 2. นักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา (ลำปาง) 3. นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา  (ลำปาง,ขอนแก่น,ระยอง,ราชบุรี,สงขลา) 4. นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ส่วนกลาง) 5. นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ส่วนกลาง) 6. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 […]

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 14-17 พ.ค.64

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ช่วยปฏิบัติงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1 อัตรา 2. ช่วยปฏิบัติงานขับเคลื่อนมาตรการ กลไก และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1 อัตรา การรับสมัคร ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน การสมัคร ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-14พ.ค.64

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ส่งใบสมัครได้ที่ : [email protected] กำหนดวันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้-14พ.ค.64 กำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานได้ที่ : http://www.dip.go.th -> ประกาศ กสอ. ติดต่อ : 08 8196 5196 หรือ 06 2505 2531 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสถิติฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่6อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-14พ.ค.64

  สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัครด้วย ตนเอง ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02 323 2110 ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครเลขานุการ บัดนี้-31พ.ค.64

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานบริหาร (เลขานุการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่ง พนักงานบริหาร (เลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา การรับสมัคร ผู้สนใจ ขอเชิญส่งจดหมายสมัครงานพร้อมยื่นหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 1865 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 […]