สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา 20-27ธ.ค.64

Advertisement   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 ธันวาคม 2564 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนิติกร (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง 2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง 3. ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ ก.พ. รับรอง 4. […]

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานโครงการ 52 อัตรา

      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 52 อัตรา รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานโครงการ การจ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 52 อัตรา สังกัด ฝ่ายบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ ลักษณะงาน ให้บริการตอบปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ Contact Center 1330 อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน : เงินเดือนเริ่มต้น 22,880 – 26,400.-บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศ : ชายหรือหญิง 2. อายุ 22-40 ปี 3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ประสบการณ์การทำงานด้าน : การสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 […]

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. ได้ที่ https://forms.gle/bPcHXv1iy5eDC8HS7 หรือสแกนผ่าน QR Code **โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร** ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม 13-17 ธ.ค.64

  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ สาขาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม (หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชาญาวิทยาและงานยุติธรรม คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ถนนศรีมาลา อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 056 615743 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุข้ารับราชการ 25 อัตรา 14ธ.ค.64- 5ม.ค.65

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 -5 มกราคม 2565 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  8 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครตำแหน่งบุคลากร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งบุคลากร วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองบริหารงานบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,020.-บาท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านรัฐศาสตร์ หรือด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://job.rmuti.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP010024 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท สังกัดงานแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ดังนี้ 1. ทางคอมพิวเตอร์ 2. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3. ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5. ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง : พนักงานการพัสดุ 2 อัตรา […]

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ธันวาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุ 22 – 35 ปี (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง (6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน […]

1 2 53