กรมเจ้าท่า(ส่วนกลาง) รับสมัครพนักงานราชการ20อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. กะลาสี 1 อัตรา (สังกัด สำนักฟัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ) วุฒิ ม.3/ม.6 และมีความสามารถในการว่ายน้ำ 2. ช่างเครื่องเรือ 4 อัตรา (สังกัด สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี) 1) ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียปัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ) และ 2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 3) มีความสามารถในการว่ายน้ำ 3. ฝรั่งช่างกล 1 อัตรา (สังกัด ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี) 1) ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกล เดินทะเลระหว่างประเทศ) และ 2) มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 […]

ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงาน-ลูกจ้าง610อัตรา บัดนี้-9ส.ค.67

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน-ลูกจ้างชั่วคราว 610 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป/ต่ำกว่า ป.ตรี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, วิศวกร, นิติกร, การเงิน, บัญชี, พัสดุ, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, ช่างโยธา, สถาปนิก, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน, เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน, เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน, เจ้าหน้าที่ช่าง, ช่างเทคนิค, ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์, ประชาสัมพันธ์, วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์, ทรัพยากรบุคคล สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงราย, หาดใหญ่, เชียงใหม่, ภูเก็ต *ประเภทพนักงานต้องมีผล TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และรับบัตรประจําตัว ผู้สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-9 ส.ค.67 ตามเวลาและสถานที่ต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส 19ก.ค.-1ส.ค.67

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในตําแหน่งนายช่างโยธา และพนักงานขับรถยนต์ 1. ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา (ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือชนิดตลอดชีพ หรือใบอนุญาต ขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ […]

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-6ส.ค.67

  ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทาง อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 16,500 – 18,150 บาท 4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาหรือ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา […]

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 15-26 ก.ค.67

  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชา อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 2. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ด้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ตําแหน่ง กะลาสี 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : […]

สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง รับสมัครสอบ เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) วุฒิ ปวส. 23ก.ค.-2ส.ค.67

  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) 1. เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา ค่าตอบแทน : 13,800 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสารบรรณ ชั้น 1 สํานักงานเลขานุการกรม กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2940 6203 […]

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 23ก.ค.-1ส.ค.67

  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 […]

สำนักงานส่งเสริม สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับสมัครสอบเจ้าพนักงานธุรการ พิการ วุฒิ ม.6-ปวส. 23ก.ค.-ส.ค.67

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ม.6 ได้รับ 10,430 บาท ปวช. ได้รับ 11,280 บาท ปวท หรือ อนุปริญา 2 ปี ได้รับ 13,010 บาท ปวส. หรือ อนุปริญญา 3 ปี ได้รับ 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ […]

กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 29 อัตรา วุฒิ ปวส. 15ก.ค.-6ส.ค.67

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง อัตราเงินเดือน 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ (2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา […]

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส. 12-26ก.ค.67

  ประกาศกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : – ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท – ปวท. อัตราค่าตอบแทน 13,010 บาท – ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2.ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา […]

1 2 146
error: