สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักวิเทศฯ/พัสดุ/ธุรการ ปวส.-ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่ง Advertisement 2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท (เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ปวส. 9-16ธ.ค.65

  สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายรับสถานพยาบาล 1. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 2. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) 3. พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3/ม.6 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) * ผู้สมัครสอบเพศชาย จะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบรรจุพนักงานวุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-16ธ.ค.65

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขา การจัดการทั่วไป สาขาการบริหารงานบุคคล สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หากมีทักษะการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน ตัดต่อ/คลิป วีดีทัศน์ (VDO) เพื่อผลิตสื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ 3. นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 4. นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หรือคุณวุฒิสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร […]

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบบรรจุ ปวส./ป.ตรี

  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2 1. พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ป.ตรีทางนิติศาสตร์ 2. นิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ป.ตรีทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ 3. สถิติ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ เลขานุการ พณิชยการ การตลาด การเงิน การบัญชี การธนาคาร สถิติ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น […]

ท่าอากาศยานสกลนคร รับสมัครจนท.ตรวจอาวุธ-ช่างCCTV วุฒิ ปวส.บัดนี้-8ธ.ค.65

  ท่าอากาศยานสกลนคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานสกลนคร (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 3 อัตรา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ อายุ 18 – 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร มีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดี และมีความสามารถใน การปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และรักษาความปลอดภัย มีใบรับรองแพทย์ มายื่นในวันรับสมัคร ที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน (เอกสารหมายเลข 2) ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย – การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัด การได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช – การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือ เท่ากับ หรือดีกว่า 20/20 […]

เทศบาลตำบลตลาด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.8-19ธ.ค.65

  เทศบาลตำบลตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตลาด (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (2) พนักงานจ้างทั่วไป 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา […]

เทศบาลตำบลลำปางหลวง รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.6-16ธ.ค.65

  เทศบาลตำบลลำปางหลวง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ พนักงานจ้างทั่วไป 2. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) 1 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับรถบรรทุกน้ำได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภทที่ 2 ขึ้นไป 3. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย) 1 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับรถกู้ชีพกู้ภัย ได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภทที่ 1 ขึ้นไป 4. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 1 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับรถบรรทุกขยะได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภทที่ 2 ขึ้นไป 5. คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา […]

รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก 39อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

  รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ป.ตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานเปล 2 อัตรา เพศชาย มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 5. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ […]

เทศบาลเมืองแพรกษา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 9-20ธ.ค.65

  เทศบาลเมืองแพรกษา รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง 2. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่น ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้อง มีการศึกษาวิชาบัญชี หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. […]

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-13ธ.ค.65

  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย/หญิง 2. คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจการบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์บริหารธุรกิจ) 2. ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณวุฒิปวช. กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000  บาท เงินเดือน 13,800 บาท คุณวุฒิปวส. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย/หญิง 2. คุณวุฒิปวช. – ปวส. (ทุกสาขาวิชา) 3. […]

1 2 76