องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา

Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตราไมาต่ำกว่าป.ตรี 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 7. ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา (โรงเรียนรัชตวิทยาคม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้า รับราชการเป็น พนักงานราชการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 7 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (ชาย/หญิง) 2. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (หญิง) 3. ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (ชาย/หญิง) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 9 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ […]

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

  ศูนย์สร้างทางขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2564 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พนักงานโยธา 2 อัตรา ค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิ ดังนี้ 1. ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท 2. ปวท. อัตราค่าตอบแทน 13,010 บาท 3. ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 4 ผู้ที่ใช้หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงานแทนการใช้วุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตรา ค่าตอบแทนเท่ากับวุฒิ ปวช. 2. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 2 อัตรา ค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิ ดังนี้ 1. ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท 2. ปวท. […]

กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 127 อัตรา

  กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 127 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2564 กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) **ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 1. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 49 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางพาณิชยศาสตร์ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร 3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 6 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง […]

เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 12 อัตรา

  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีวุฒิ 1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 2) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ 1) พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง) (สำนักปลัดเทศบาล) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,400.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) เป็นผู้มีทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ และ จะต้องมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม มีความชำนาญงานในหน้าที่และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำ กว่า 5 […]

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี รับสมัครลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ในสำนักเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ตามที่กำหนด ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบเท่าทางบัญชี (2) เป็นผู้ที่เคยเป็นพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับผู้ได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือไม่น้อยกว่า 2 […]

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ได้รับวุฒิการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 […]

เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครพนักงาน 19 อัตรา 15-24 พ.ย.64

  เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัดกองยุทธศาสตร์ฯ วุฒิ ป.ตรี 2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา สังกัดกองสวัสดิการสังคม วุฒิ ป.ตรี 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  2 อัตรา สังกัดกองคลัง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา สังกัดกองคลัง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา สังกัดกองคลัง วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 […]

เทศบาลตำบลแสนสุข รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา บัดนี้-12 พ.ย.64

  เทศบาลตำบลแสนสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลแสนสุข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 1. ตำแหน่ง คนงาน 2 อัตรา สังกัดสำนักปลัด 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา […]

1 2 5