เทศบาลตำบลปลายบาง รับสมัครบรรจุพนักงาน36อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   เทศบาลตำบลปลายบาง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไม่ต้องผ่าน ก.พ. (โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 11 ตำแหน่ง 19 อัตรา 1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรี 2. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ป.ตรี 3. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรี 4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ป.ตรี 5. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี 6. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี 7. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี 8. ผู้ช่วยครู 4 อัตรา ป.ตรี […]

อบจ.ลำปาง รับสมัครพนักงานจ้าง23อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2) ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทาง อื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 […]

สำนักงานคุมประพฤติสมุทรปราการ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 9400.- บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 600.-บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ – ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ หรือ – ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการ บัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรการ หรือ – ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการ บัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ อาคารเลขที่ 596 หมู่ 5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2707 -7811-2 , 7855, 0-2183-1006-7 ตั้งแต่วันที่ 2-22 สิงหาคม […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ปฏิบัติงานกทม.-สิงห์บุรี

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 90 อาคารโกลมาร์เก็ต ชั้น 2 เลขที่ 8 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท – ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ – ปวท. ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – ปวส. ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด […]

อบต.ไทรน้อย รับสมัครพนักงานจ้าง35อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-20ก.ค.65

  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) – ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. – ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ – ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. – ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. – ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา – ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 […]

อบจ.บึงกาฬ รับสมัครพนักงาน16อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 19-27ก.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 2) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย 4) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสต 5) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากราชการ […]

สำนักงาน กปร. รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.6-ปวส. บัดนี้-20ก.ค.65

  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน 1) วุฒิ ม.3/ม.6 10,430 บาท 2) วุฒิ ปวช. 11,280 บาท 3) วุฒิ ปวท. 13,010 บาท 4) วุฒิ ปวส. 13,800 บาท หมายเหตุ : กรณีได้รับค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ คพร. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน 2) มีความสามารถในการขับรถยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 3) […]

เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง รับสมัครครู-พนักงานอื่นๆ34อัตรา 18-26ก.ค.65

  เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา – ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) เอกภาษาไทย 3 อัตรา, เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา, เอกสังคมศึกษา 2 อัตรา, เอกปฐมวัย 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ – ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ […]

สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง อัตราค่าจ้าง 9,400.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท – ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชา หนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – ได้รับวุฒิศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ จัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ – ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี37อัตรา

  เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 37 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 2. ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา ป.ตรี 3. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา ป.ตรี 4. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี 5. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ป.ตรี 6. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี 7. ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 1 อัตรา ป.ตรี 8. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา ป.ตรี 9. ผู้ช่วยครู (เอกคณิตศาสตร์) 1 อัตรา ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 10. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก […]

1 2 12