เทศบาลตำบลตลาด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.8-19ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลตำบลตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตลาด (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง Advertisement (2) […]

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา รับสมัครแพทย์แผนไทย, แพทย์แผนจีน, กายภาพบำบัด, ตำแหน่งอื่นๆ

  มณฑลทหารบกที่ 29 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 16,000 บาท เพศชาย/หญิง ป.ตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด/นอกเวลาราชการ (เข้าเวร) ได้ 2. แพทย์แผนจีน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 16,000 บาท เพศชาย/หญิง ป.ตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษ และภาษาจีนใช้ในงาน ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดกระดูกจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 16,000 บาท เพศชาย/หญิง ป.ตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด กรณีมีประสบการณ์และเคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. พนักงานช่วยการพยาบาล 3 […]

อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 1-13ธ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชา บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ […]

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) รับสมัครพนักงานโยธา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา สังกัด ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) (1) ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (2) ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ (3) ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิค สถาปัตยกรรม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ […]

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง22อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และ อนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ […]

กรมบังคับคดี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี103อัตรา

  กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค 1. นิติกร 38 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 10 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 4. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ […]

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.

  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ประจำสำนักงานเทศบาล) 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข) 7 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงาน (ประจำสำนักงานเทศบาล) 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ15อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.โท 7-11พ.ย.65

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการสรรพสามิต (นนทบุรี, ชลบุรี, จันทบุรี, อุบลราชธานี, กาฬสินธุ์, นครสวรรค์, พิจิตร สาขาบางมูลนาก, นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง, หาดใหญ่/สงขลา) ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ 2. นักวิชาการพัสดุ (ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ภูเก็ต) ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี […]

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) รับสมัครพนง.คุมเครื่องจักร/โยธา/ไฟฟ้า

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (หรือไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) 2. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร อัตราว่าง 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (หรือไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) 3. พนักงานโยธา อัตราว่าง 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (หรือไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) *โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เลขที่ 22 หมู่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี บัดนี้-31 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ […]

เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 26ต.ค.-3พ.ย.65

  เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ 1) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์การบริหารทรัพยากร บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ 1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 […]

1 2 15