กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 13-21ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วุฒิ ม.3 สามารถซ่อมบำรุงเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ประปา ของอาคาร Advertisement 2. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล สังกัดกรมกำลังพลทหารเรือ 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่าน การอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต รับสมัคร 13-21ธ.ค.65 (ในวันราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบรรจุพนักงานวุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-16ธ.ค.65

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขา การจัดการทั่วไป สาขาการบริหารงานบุคคล สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หากมีทักษะการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน ตัดต่อ/คลิป วีดีทัศน์ (VDO) เพื่อผลิตสื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ 3. นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 4. นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หรือคุณวุฒิสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร […]

เทศบาลตำบลตลาด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.8-19ธ.ค.65

  เทศบาลตำบลตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตลาด (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (2) พนักงานจ้างทั่วไป 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา […]

เทศบาลตำบลลำปางหลวง รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.6-16ธ.ค.65

  เทศบาลตำบลลำปางหลวง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ พนักงานจ้างทั่วไป 2. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) 1 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับรถบรรทุกน้ำได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภทที่ 2 ขึ้นไป 3. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย) 1 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับรถกู้ชีพกู้ภัย ได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภทที่ 1 ขึ้นไป 4. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 1 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับรถบรรทุกขยะได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภทที่ 2 ขึ้นไป 5. คนงานทั่วไป (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา […]

รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก 39อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

  รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ป.ตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานเปล 2 อัตรา เพศชาย มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 5. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันต แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ […]

เทศบาลเมืองแพรกษา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 9-20ธ.ค.65

  เทศบาลเมืองแพรกษา รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง 2. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่น ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้อง มีการศึกษาวิชาบัญชี หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. […]

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-13ธ.ค.65

  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย/หญิง 2. คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจการบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์บริหารธุรกิจ) 2. ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณวุฒิปวช. กับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000  บาท เงินเดือน 13,800 บาท คุณวุฒิปวส. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย/หญิง 2. คุณวุฒิปวช. – ปวส. (ทุกสาขาวิชา) 3. […]

กรมโยธาฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ23อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.โท

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานสถาปนิก 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท) 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวาง แผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 3. พนักงานเศรษฐกร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. พนักงานนิติกร 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 […]

สำนักงานคลังเขต 7 รับสมัครเจ้าหน้าที่การคลัง วุฒิ ปวช.14-23ธ.ค.65

  กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 7 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.) (สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม) 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่จำกัดสาขา ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังเขต 7 เลขที่ 27/12 ถนนนวเขตใต้ ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 14-23ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3425 4023, 0 3498 0740 ต่อ […]

(ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)กรมที่ดิน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 37อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

  กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) (ไม่ผ่าน ก.พ.) (1) พนักงานการพิมพ์ 1 อัตรา ปวช./ปวส.ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์ (2) พนักงานเขียนแผนที่ 10 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) พนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (4) พนักงานบันทึกข้อมูล 17 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 3 อัตรา – ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมและทักษะงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลตามข้อ 1 (1) ข้อใดข้อหนึ่งหลายข้อรวมกันมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และ – ได้รับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ (6) พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 […]

1 2 63