กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 1-15ก.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 10 อัตรา บรรจุหลายจังหวัด สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ ข่าวสมัครงานหรือ https://md.thaijobjob.com 1–15ก.ค.65 ตลอด 24ชั่วโมง คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ๑๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) Advertisement คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔)

รพ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพยาบาล-ผู้ช่วยพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ38อัตรา

  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. พนักงานประกอบอาหาร (ล้างจาน) 5 อัตรา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวิชา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวิชา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 6. พนักงานประจำตึก 5 อัตรา […]

เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครสถาปนิก-พนักงานตำแหน่งอื่นๆ27อัตรา บัดนี้-30มิ.ย.65

  เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ – พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้อย่างเป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ ส่วนราชการที่เคยปฏิบัติงาน และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2) – บุคลากรสนับสนุนการสอน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือ เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยกรรม เลขานุการ บริหารธุรกิจ การ จัดการงานทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และ จัดการงานทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 […]

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 29มิ.ย.-5ก.ค.65

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นิติกร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด – วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 5 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน […]

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช.1-12ก.ค.65

  สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. เจ้าพนักงานศุลกากร 6 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง 2 เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัคร ทางไปรษณีย์) ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 อาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1-12ก.ค.65 ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สตง.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.27มิ.ย.-20ก.ค.65

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด เลขานุการ พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมอัตราค่าจ้าง 11,400 บาท ผู้ที่ได้รับ การบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามพระราช บัญญัติประกันสงคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับค่าจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติ งานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4,000 บาท เมื่อปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.audit.go.th/home หัวข้อ […]

รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่126อัตรา วุฒิ ป.6-ป.โท 30มิ.ย.-6ก.ค.65

  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 2. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 4. นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย 2 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 5. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 อัตรา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ อายุไม่ต่ำกว่า 18 […]

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6-ปวส. 27มิ.ย.-1ก.ค.65

  กรมส่งกำลังบำรุงทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ม.6 – ปวส. ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง 27มิ.ย.-1ก.ค.65 เวลา 0830-1600 ณ กองกลาง กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ โทร. 0 2572 1413 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครพนักงานจ้าง26อัตรา 4-12ก.ค.65

  เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพะเยา ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 8. […]

เทศบาลตำบลบางพลีน้อย รับสมัครพนักงานจ้าง17อัตรา บัดนี้-28มิ.ย.65

  เทศบาลตำบลบางพลีน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 4) สำนักปลัดเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 5) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 6) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 7) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำเอนกประสงค์) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ พนักงานจ้างทั่วไป 1) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง […]

1 2 43