(งานรัฐวิสาหกิจ) กนอ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน15,000-18,900 บัดนี้-5ส.ค.59

Advertisement Advertisement การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-18,900 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-5 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ Advertisement

กรมโยธาฯ เปิดสอบเข้ารับราชการ เงินเดือน21,000-23,100 รับสมัคร8ก.ค.-5ส.ค.59

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนกลาง อัตราเงินเดือน 21,000-23,100 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.-5 ส.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(23อัตรา) กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง  (2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด  (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  2. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล  (2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด  (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ปฏิบัติงาน […]

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,250

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร รหัสตำแหน่งที่ 01 – วิศวกร (วิศวกรจราจรทางอากาศ) – วิศวกร (ธุรกิจ) – วิศวกรมาตรฐานเครื่องวัด – วิศวกร (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) – วิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือนหลังบรรจุเป็นพนักงานถาวร : 19,250 บาท คุณสมบัติ – อายุไม่เกิน 27 ปี – ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (ผลการทดสอบไม่เกิน 6 เดือน) – ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ – สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะได้ ณ พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสำนักงานทุ่งมหาเมฆ – มีความรู้ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง […]

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน16,830

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิศวกร 1 อัตรา สังกัด กองพัฒนาแหล่งน้ำ ฝ่ายทรัพยากร สำนักงานใหญ่ เงินเดือน 16,830 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร – พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) – ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน/แหล่งน้ำ – มีความรู้ด้านอุทกวิทยา มีความชำนาญในการโปรแกรม Google Earth และ GIS เป็นอย่างดี ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-6 ก.ค.59 ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. ในวันทำการ เวลา 8.30-15.00 น. กรณีไม่สามารถสมัครด้วยตนเองได้ให้กรอกใบสมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัครและมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

กนอ. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี-โท TOEICไม่ต่ำกว่า500

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองบริการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป 2. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม/เคมี/ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป 3. นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมี หรือเทียบเท่า […]

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานจำนวน 43 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานจำนวน 43 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึง 7 กันยายน 2557   ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.เลขานุการ ระดับ 5 2.วิศวกร ระดับ 4 (คุณวุฒิดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัครงาน) คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร ป.ตรี (ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ ) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร เกรด 2.50 สำหรับ สถาบันของรัฐ เกรด 2.75 สำหรับ สถาบันของเอกชน ป.ตรี (ต้องการผู้มีประสบการณ์ ) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร เกรด 2.50 สำหรับ สถาบันของรัฐ เกรด 2.75 สำหรับ สถาบันของเอกชน ป.โท (ต้องการผู้มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ ) อายุไม่เกิน 35 ปี […]

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการ 2 ตำแหน่ง 19 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานการประปาฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง 19 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1. วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / สุขาภิบาล 2. ช่างโยธา 3 (ควบคุมโครงการก่อสร้าง) จำนวน 17 อัตรา วุฒิ ปวส สาขาช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) เพศชาย ต้องเกณฑ์ทหารแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค ได้ที่ อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 1 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค (2 – 20 ก.ย.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และคนพิการ สอบบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการ สอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาตรี 2.ชื่อตำแหน่ง : […]

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 สังกัดสาขาสงขลา (บัดนี้ – 31 ก.ค.56) สมัครงานราชการ  องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดสาขาสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 ประจำที่สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาสงขลา จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 35 ปี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) อัตราเงินเดือนขั้นต้น 10,150 บวกประสบการณ์ปีละ 1 ขั้น แต่ไม่เกิน 5 ปี สมัครงานราชการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล […]

1 3 4