คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครอาจารย์ บัดนี้-28ก.พ.60

Advertisement ขยายเวลาประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 2709 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2709 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัคร ในวันที่ 27 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจากมีผู้มาสมัครจำนวนน้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ให้ผู้ปฏิบัติการแทน […]