(13อัตรา)กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 6-24มี.ค.60

Advertisement กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) 8 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางด้านเคมี 2. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา 3. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านจุลชีววิทยา) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางฟิสิกส์ 5.  […]

สอว. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท 3 อัตรา บัดนี้-19ส.ค.59

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-19 ส.ค.59

(12อัตรา)สทป.รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน9,000-60,000 บัดนี้-28ส.ค.59

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 6 จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.  คุณสมบัติผู้สมัคร 1.1  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (1)  มีสัญชาติไทย (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (4)  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน (5)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (6)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (8)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครทั้งหมด จำนวน 12 อัตรา ปฏิบัติงาน […]

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน18,000

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิทยาศาสตร์ (เขต1) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน : สวพ.1 จ.เชียงใหม่ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต1) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา สถานที่ปฏิบัติงาน : ศวพ. ลำปาง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2-8 […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2017073-7077 ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.-3 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 9.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีวิชาเรียนทางด้านเคมีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เพื่อปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบค่าบีโอดี รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-23 พ.ค.59 สอบถามรายละเอียด โทร 053-304501-3 ในวันและเวลาราชการ