วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วพม. คุณสมบัติทั่วไป – ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการกำเนิด ไม่ใช่โดยการแปลงสัญชาติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (การนับอายุตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2547) – เพศชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่า เป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการการตรวจเลือกได้วัดไว้ (ไม่รับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และ เป็นคนจำพวกที่ 2, 3 และ 4) – เพศหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี และไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ มีความสูงไม่ น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – พนักงานธุรการชั้น […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานตัดผม วุฒิ ม.3-ปวส.บัดนี้-2ส.ค.65

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานตัดผม 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3) – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน – มีความรู้ ความชำนาญในการตัดผมเป็นอย่างดี – มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก – เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ – รับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวัน รับสมัครวันแรก) – ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2545 – 2546 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจ […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ บัดนี้-15ก.พ.65

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ วพม. 1 อัตรา (ชาย/หญิง) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6) – มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม วพม. 2 อัตรา (ชาย/หญิง) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้า รับราชการเป็น พนักงานราชการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 7 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (ชาย/หญิง) 2. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (หญิง) 3. ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (ชาย/หญิง) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 9 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ […]

วพม.รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-20ต.ค.64

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วพม. 10 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัคร 6-20 ต.ค.64 (ในวัน และ เวลาราชการ) ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และต้องสมัครด้วยตนเอง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))