วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

Advertisement Advertisement   วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานสนับสนุน (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) 1 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ (ชาย) อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) 1 ตำแหน่ง Advertisement คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 2.1 เป็นชาย/หญิง ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ […]

วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนชาย สอบบรรจุรับราชการเป็นทหารชั้นประทวน วุฒิ ม.3 บัดนี้-14ก.ย.61

    วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งเสมียน(ชาย) 1 อัตรา บรรจุอัตราสิบเอก เป็นทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน(ชาย) อายุ 18-30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าหรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องขอรับสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองธุรการ วิทยาลัยการทัพบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ในวันราชการ โทร.0-2241-0223          

วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน-บุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง)สอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-5ก.ย.60

  วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 1. ตำแหน่งพนักงานซักรีด วทบ. จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานสูทกรรม วทบ. จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ วทบ. จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25สิงหาคม 2560 – 5 กันยายน 2560 ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองธุรการ วิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-241-0223