สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครจ้างเหมาบริการ จนท.สร้างสรรค์และผลิตสื่อฯ เงินเดือน15,000

Advertisement Advertisement สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ  เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์ บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 2. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 4. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานกันเป็นทีม 5. หากมีประสบการณ์ด้านงานสารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิคดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคาร4 ชั้น7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.0-2281-2505 ภายในวันที่ 25 พ.ค.59