สำนักงานจัดหางานลำปาง ขอเชิญนายจ้าง-คนหางาน เข้าร่วม’วันนัดพบแรงงาน’1ต.ค.นี้ นายจ้างโปรดแจ้งตำแหน่งงานว่างล่วงหน้าบัดนี้-27ก.ย.61

Advertisement     ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดงาน “วันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง” ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖1 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างเวลา 10.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจัดหางานให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนหางาน ผู้ว่างงานหรือผู้ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง และประชาชนทั่วไป ได้มีงานทำ และมีโอกาสพบปะสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการโดยตรง รวมถึงการให้บริการแนะแนว การประกอบอาชีพ การเผยแพร่ข้อมูลอาชีพ การสาธิตอาชีพ เพื่อเพิ่มทางเลือกประกอบอาชีพ ตลอดจนรับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับสมัครงาน “วันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง” ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หากท่านประสงค์เข้าร่วมงานกรุณาแจ้ง ตำแหน่งงานว่าง ตามเอกสารด้านล่างนี้ ให้สำนักงานฯ ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๖๕๐๔๘ หรือ E-mail : [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เพื่อสำนักงานฯ จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง     

ขอเชิญนายจ้างและคนหางานเข้าร่วมงาน ‘วันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง’ 3ก.ย.61 ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนบัดนี้-27ส.ค.61

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับสมัครงาน “วันนัดพบแรงงาน จังหวัดลำปาง” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หากท่านประสงค์เข้าร่วมงานกรุณาแจ้ง ตำแหน่งงานว่าง ตามเอกสารใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง ให้สำนักงานฯ ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๖๕๐๔๘ หรือ E-mail : [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เพื่อสำนักงานฯจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือเชิญนายจ้างสถานประกอบการ