พระสุรเสียงไพเราะยิ่ง…สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลงสุนทราภรณ์

Advertisement   เมื่อค่ำ วันที่ 10 ตุลาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ซึ่งมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านดนตรีไทย และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ด้านคีตศิลป์ให้คงอยู่สืบไป ในการนี้ ทรงขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ รวม 4 เพลง ประกอบด้วย เพลงไร้รักไร้ผล จุฬาตรีคูณ คะนึงครวญ และไทยรวมกำลัง สร้างความประทับใจแก่ผู้ชม และเป็นขวัญกำลังใจแก่ศิลปินสุนทราภรณ์ และศิลปินรับเชิญที่ไปร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งเพลงไร้รักไร้ผล และเพลงไทยรวมกำลัง ได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ ชวนรักชาติ และพระร่วง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มาเป็นคำร้อง และครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้ประพันธ์ทำนองในราวปี 2485 เพื่อปลุกใจให้เกิดความรักสามัคคี และปลุกใจให้ประชาชนในชาติร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาชาติไทย