อย.เปิดแสดงความคิดเห็นแล้ว!! ร่างกฎหมายลูกนิรโทษครอบครอง ‘กัญชา’ 90 วัน

Advertisement   หลังจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระบุว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (อ่านเพิ่มเติม>> โปรดเกล้าฯพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ‘กัญชา-กระท่อม’ เผยสาระสำคัญครอบครอง-ใช้ทางการแพทย์) ซึ่งสาระสำคัญของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับนี้มีเรื่องการคลายล็อกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งมีประเด็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลูกนิรโทษการครอบครองกัญชาภายใน 90 วัน ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)  ได้นำสาระสำคัญของร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการครอบครองกัญชาของ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กร หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยต่างๆ กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มบุคคลอื่นๆ  หากมาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วันจะละเว้นโทษ และต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายใหม่ โดยได้เปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชา เพื่อใช้รักษาโรค/ศึกษาวิจัย ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ (บทนิรโทษกรรม) (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งร่างดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ฉบับ แบ่งเป็น […]