ลดเงินสมทบประกันสังคมใหม่ ม.33 ม.39 ม.40 เริ่มจ่าย พ.ค. นี้

Advertisement เช็คอัตราจ่าย ลดเงินสมทบประกันสังคมใหม่ ผู้ประกันตน มาตรา33 มาตรา 39 มาตรา 40 เริ่มจ่าย พ.ค. 2565 ต้องจ่ายเท่าไหร่ เช็คที่นี่ เกาะติด ลดเงินสมทบประกันสังคม เพื่อช่วยเหลือนายจ้างผู้ประกอบการ และผู้ประกันตน นาน 3 เดือนเริ่ม พ.ค.- ก.ค.65 หลัง มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. ลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน จากเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 Advertisement โดยรัฐบาลใช้กลไกของกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตน และลดต้นทุนการผลิตให้แก่นายจ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป เพื่อให้ลูกจ้างมีกำลังในการใช้จ่าย และผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป การลดอัตราเงินสมทบ 3 งวดนี้ ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 34,023 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงเป็นเงิน 18,085 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายเงินลดลงเป็น 15,938 ล้านบาท ลดเงินสมทบอัตราใหม่ 3 […]