ผ่านร่างแล้ว! สนช.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย จนท.ค้นสถานที่-ยึดคอมได้ หากเห็นว่ามี ‘ภัยคุกคามระดับร้ายแรง’

Advertisement สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 133 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 16 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป Advertisement ในวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ต่อเนื่องกัน โดยที่ประชุมได้พิจารณารายมาตราในวาระ 2 ทั้งสิ้น 80 มาตรา แก้ไข 60 มาตรา เพิ่ม 6 มาตรา และตัดออก 3 มาตรา นางเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ระบุว่า ปัจจุบันมี ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้น ร่างกฎหมายนี้ จะเข้ามาดูแลการดำเนินงานภารกิจให้มีประสิทธิภาพ การดูแลความปลอดภัย ถูกต้อง คล่อง และรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล จึงปรับแก้หลายจุดให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนหน้านี้ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน […]

รอบนี้ของจริง! จ่อคลอดกฎหมายไซเบอร์ ล้วงลับถึงโพสต์-ไลน์-แชต ได้!! โดยไม่ต้องขอหมายศาล!!

  ตื่นเถิดชาวโซเชียล! จับตา 22 ก.พ.นี้ สนช.จ่อคลอดกฎหมายไซเบอร์ ซึ่งเคยถูกกระแสต้านและไม่ไว้วางใจไปแล้ว เพราะกรณีจำเป็นล้วงตับโพสต์ ไลน์ แชต ได้ อำนาจล้นค้นได้โดยไม่ต้องขอหมายศาล เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 22 ก.พ.นี้ จะมีวาระการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ ที่กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระ 2-3 ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญกำหนดให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) มีหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธาน สำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ร้ายแรงให้ กกม.มีอำนาจออกคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รวบรวมข้อมูลพยานเอกสาร พยานบุคคล เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผล และให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปในสถานที่ ที่คาดว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามโดยได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองสถานที่นั้น รวมถึงมีคำสั่งให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนอำนาจค้นได้ไม่ต้องมีหมายศาล นอกจากนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ มาตรา 67 ให้ […]