ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศมหาดไทย เปิดทางต่างชาติทำงาน-ลงทุนใน 18อุตสาหกรรมได้

Advertisement ก.พ. 2566 3 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการด้าน Startup เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้ (ฉบับที่ 3) ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Advertisement สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งประสงค์จะทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีสิทธิขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 30 ม.ค. 2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้า มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ก.พ. […]

ราชกิจจาฯ ประกาศจำนวนประชากรสิ้นปี65 เช็คเลย จังหวัดไหนมากสุด-น้อยสุด

24 ม.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ลงนามโดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย โดยทั่วประเทศ ไทยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย 65,106,481 แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน และไม่ได้เป็นสัญชาติไทย จำนวน 983,994 คน และเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีประชากรมากที่สุดในประเทศ รวมจำนวน 5,494,932 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คน สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคน […]

สธ.เปิดรายชื่อ118รพ.ทั่วประเทศ เป็นสถานบำบัดรักษาสุขภาพจิต

13 มกราคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2565 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “สถานบำบัดรักษา” ในมาตรา 3 และมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดทำนอง “บ้าน-คอนโด” ไม่เกิน3ล้าน

3 มกราคม เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ.2565 อาศันอำนาจตามความในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ต่อต่อไปนี้ กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขำยอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้ำนแฝด หรือบ้ำนแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดิน พร้อมอำคารดังกล่าว ซึ่งมีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนอง ไม่เกินสามล้านบาท และผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียน ที่ดำเนินการภายในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 ดังนี้ (1) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 1 (2) ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ตาม (1) ในคราวเดียวกันร้อยบะ 0.01 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 […]

พระราชทานยศ ขรก. ในพระองค์44นาย-ราเชนทรสุรสีห์ วชิรเทวาภิภักดิ์ เป็น ร้อยเอก

11 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 44 นาย ดังนี้ 1. พันโท ธนกฤต ดีสนธิกุล เป็น พันเอก 2. พันโท มัชฌิม เชาวน์สังเกต เป็น พันเอก 3. พันตรี วัฒนา อุดมสุดารักษ์ เป็น พันโท 4. พันตรีหญิง ศิริพร คำนนท์ เป็น พันโทหญิง 5. ร้อยเอก ชวิน แน่นหนา เป็น พันตรี 6. ร้อยเอก พงศ์ภัค ดอกพิกุล เป็น พันตรี 7. ร้อยเอก […]

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามชุมนุมกีดขวาง “ศูนย์ฯ สิริกิติ์-19โรงแรม” ช่วงเอเปค

11 พ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8(5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมชนสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยที่การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้บริการสถานที่ตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 จึงสมควรกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และสถานที่พำนักของผู้แทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน สำหรับองค์การระหว่างประเทศ และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ.2561 เป็นสถานที่ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 8(5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศให้สถานที่และถนนบริเวณอาณาโดยรอบสถานที่ตามแนบท้ายประกาศนี้ ให้เป็นสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) ตั้งแต่วันที่ 14 – 19 พ.ย.2565 ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางระเบียบหรือคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และพื้นที่ถนนและบริเวณอาณาโดยรอบของสถานที่ตามประกาศ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ […]

ราชกิจจาฯ ประกาศค่ารักษาทหารผ่านศึกนอกประจำการ-ครอบครัว ปีละไม่เกิน4,000

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ 87) พ.ศ.2565 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.2510 สภาทหารผ่านศึก จึงกำหนดข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ 87) พ.ศ.2565” ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 24.2.1 ของข้อ 24 แห่งข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ (ฉบับที่ 81) พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน […]

ราชกิจจาฯ ประกาศ “โค้ชเช” เทควันโด ได้สัญชาติไทยอย่างสมบูรณ์

20 ตุลาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า 1.นายยอง ซอก เช 2. นายอับดุลมาลิก อับดุลฮามิด 3. นางสาวไซเยด หิมานา อับดุล มาลิก และอีก 172 ราย ได้ยื่นเรื่องราวขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้เห็นหลักฐาน เป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องได้ปฏิบัติถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาต และผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิญาณตนตามกฎหมายแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ผู้ที่กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว   ข่าวจาก : ข่าวสด

มีผลบังคับใช้แล้ว! ใช้มือถือขณะขับรถ ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย

สตช.ประกาศราชกิจจาฯ มีผลทันที ใช้“มือถือ”ขณะขับรถ ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สาย ระบบกระจายเสียงจากโทรศัพท์ หรือติดโทรศัพท์ไว้ส่วนหน้าตัวรถ หากจับโทรศัพท์ให้หยุดจอดรถในสถานที่ปลอดภัย วันนี้(7 ต.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ(สตช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่มาตรา ๔๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ตามที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติประกาศกําหนด เพื่อความปลอดภัยในกรณีผู้ขับขี่มีความจําเป็นต้องใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ […]

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบการทำงาน Work From Home ข้าราชการ

(9 ต.ค.65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินการของส่วนราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการ และการให้บริการประชาชน โดยได้ให้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการหรือกลับมาฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ ได้ตามที่เห็นสมควร พร้อมกับให้ส่วนราชการสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่หรือพื้นที่ที่ส่วนราชการจัดไว้เป็นที่ทํางานร่วม (co – working space) และ อุปกรณ์สํานักงาน ตามที่เห็นสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ จะต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ ลักษณะของงานตามภารกิจของส่วนราชการ และการให้บริการแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ โดยประกาศดังกล่าวบังคับใช้กับส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 ต.ค.65 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.65 โดยแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน […]

1 2 9