ราชกิจจาฯประกาศ จริยธรรมกลาโหม คุมทหาร ข้าราชการพลเรือน

Advertisement วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ.2564 ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ความว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น Advertisement อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และความในข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 โดยการจัดทำของสภากลาโหม ในฐานะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม สำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม จึงวางระเบียบไว้ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2564 มีสาระสำคัญ อาทิ (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งจักต้องพิทักษ์ รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเชิดชูรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า รวมถึงการนำหลักคำสอนที่ถูกต้องของศาสนามาปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมนำไปสู่ความประพฤติและการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัด (2) ซื่อสัตย์ […]