บังคับใช้แล้ว! ราชกิจจาประกาศ พ.ร.ฎ.ใหม่ ห้ามตั้งสถานบริการใน 22 จังหวัดนี้!

Advertisement มื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฏีกากําหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน Advertisement อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้         มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป         มาตรา ๓ ให้ยกเลิก         (๑) พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอ่างทอง เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๕         (๒) พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร […]