ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศปลด-สั่งล้มละลาย นามสกุลดัง ‘วงษ์สุวรรณ-ขวัญเมือง’

Advertisement   Advertisement เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ 4157/2548  กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับ คดี กระทรวงยุติธรรม ระบุว่าขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 11 มกราคม 2550ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายสมโภชน์ วงษ์สุวรรณ ลูกหนี้ เป็นบุคคลล้มละลาย นั้นบัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายสมโภชน์ วงษ์สุวรรณ ลูกหนี้ ตามมาตรา 135 (4) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561   ประกาศ ณ วันที่ 14 กัน ยายน พ.ศ.2561 พรทิพย์ วรรณทอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ Advertisement นอกจากนี้ยังมีประกาศ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนจำ […]

ข้าราชการเฮ! รัฐปรับเพิ่มสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้สูงสุด6,000บาท/เดือน ชี้ไม่ได้ขึ้นมานาน ปรับตามสภาพเศรษฐกิจ

  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ รัฐเพิ่มให้สูงสุดไม่เกิน 2,500-6,000 บาท/เดือน ชี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน หลังไม่ได้ปรับมาเป็นเวลานาน  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 โดยสาระสำคัญ คือ มีการปรับขึ้นสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไม่เกินเดือนละ 2,500-6,000 บาท จากเดิมอยู่ที่เดือนละ 800-4,000 บาท ซึ่งเป็นการปรับตามตำแหน่ง ดังนี้  1. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการธุรกิจการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และข้าราชการรัฐสภา  ตำแหน่งประเภทบริหาร : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 5,000-6,000 บาท/เดือน  ตำแหน่งประเภทอำนวยการ : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 4,000-6,000 บาท/เดือน   ตำแหน่งประเภทวิชาการ : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-6,000 บาท/เดือน   ตำแหน่งประเภททั่วไป : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 2,500-6,000 บาท/เดือน    2. ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา : ค่าเช่าบ้านไม่เกิน 3,000 […]

ชี้ช่องรวยช่วยตำรวจ!! ราชกิจจานุเบกษาประกาศ แจ้งความนำจับยาบ้า คนแจ้งได้รางวัลนำจับเม็ดละ2บาท เฮโรอีนกรัมละ100บาท กัญชากรัมละ10สตางค์!!

  ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ต.ค.2561 เผยแพร่ ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561       คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดราชกิจจาฯ ฉบับเต็ม   กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ โดยคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ในยาเสพติดชนิดต่าง ๆ อาทิ เฮโรอีน กรัมละ 100 บาท ,ฝิ่น (มอร์ฟีน) กรัมละ 20 บาท ,โคคาอีน กรัมละ 20 บาท ,คีตามีน กรัมละ 10 บาท ,ซูโดอีเฟดรีน อีเฟดรีน กรัมละ 3 บาท , แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ชนิดเม็ด จ่ายเม็ดละ 2 บาท ชนิดผงคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ กรัมละ 100 บาท , กัญชา […]

ประกาศบังคับใช้ ‘ยุทธศาสตร์ คสช.’ถึงปี2580 เริ่มแล้ววันนี้!

  เพจ iLaw รายงานว่า วันนี้ 13 ตุลาคม 2561 บังคับใช้ "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" หรือ "ยุทธศาสตร์ คสช." โดยมีระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ คสช. คือ ผลงานชิ้นเอกในการวางรากฐานให้สังคมไทยให้ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในอีก 20 ปีข้างหน้า และไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามาบริหารประเทศหลังจากเลือกตั้ง ก็จะต้องเดินตาม "เส้นทาง" ของยุทธศาสตร์ คสช. ที่วางไว้โดยไม่แตกแถว ยุทธศาสตร์ คสช. จะผูกมัดชีวิตคนไทยไปอีกถึง 20 ปี แต่การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมากลับเป็นการดำเนินการของคนเพียงหยิบมือเดียว ที่ใช้ชื่อต่างๆ กันแยกได้เป็นสามชื่อ หนึ่ง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คือ มือยกร่าง ผู้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติทั้งหกด้าน ด้านละไม่เกิน 15 คน  สอง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คือ ผู้ควบคุมยุทธศาสตร์ชาติตัวจริง มีเพียง 29 คน […]

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงภาษีVATอัตราเดิมถึง ก.ย.61 ก่อนปรับเป็น9% ต.ค.61

  ราชกิจจานุเบกษา เผยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คงภาษี VAT อัตราเดิม อีก 1 ปี จนถึง 30 ก.ย. 2561 ก่อนจะเริ่มอัตราใหม่ เป็น 9% ในเดือนตุลาคม 2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีมีดังนี้ – 6.3% สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 – 9% สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ […]

ราชกิจจาฯประกาศเลิกใช้สำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน กรณีจำเป็น จนท.ถ่ายเองห้ามเรียกค่าใช้จ่าย!!

  เมื่อวันที่  28  กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ กรมสรรพากร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากร และการติดต่อราชการกรมสรรพากร เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังกล่าว อันเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการปฏิบัติการ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากร รวมถึงประกาศ ระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้ […]

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ให้ กทม.เก็บค่าจอดรถทั่วกรุงเทพฯ

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดที่จอดยานยนตร์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงกำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ไว้ ดังนี้              

ราชกิจจาประกาศแล้ว! กฎหมายเลือกตั้งส.ส.-ส.ว. เลือกตั้งท้องถิ่นจ่อตามหลังทันที

  พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.-พ.ร.ป.ว่าด้วยการ เลือกตั้งส.ส. โปรดเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว วิษณุจุดพลุการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว ส่วนการใช้มาตรา 44 คลายล็อกจะเกิดขึ้นตามมา ขณะนี้เตรียมการไว้หมดแล้ว ด้านชทพ.จี้ดำเนินการทันที เพื่อให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ 12 ก.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราช โองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 99 มาตรา โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 178 มาตรา โดยในมาตรา 2 กำหนดให้พ.ร.ป.นี้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กฎหมายเลือกตั้งส.ส. มีมาตราทั้งสิ้น 178 มาตรา มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่นมาตรา 35 ที่จำกัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากห้ามลงรับสมัครส.ส.และส.ว.และสมาชิกสภาท้องถิ่น ยังห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา มาตรา 70 […]

ประกาศแล้ว! กฎหมายโอนงบหน่วยงานต่างๆไปเป็นงบกลาง-งบประชารัฐ1.27หมื่นล้าน

  ๕ ส.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น บางรายการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑” มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย จํานวน ๑๒,๗๓๐,๔๙๗,๗๐๐ บาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตามรายการดังต่อไปนี้ ให้แก่ งบกลาง และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ตามที่กําหนดในมาตรา […]

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ให้ขรก.ทุกคนเตรียมยื่นบัญชีทรัพย์สินฯตามกฎหมายป.ป.ช.!!

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตลอดจนวาระการดํารงตําแหน่งไว้ อีกทั้งได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นการสมควรบัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน สำหรับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว […]

1 35 36 37