ราชกิจจา เผยแพร่ กฎใหม่ขรก.รัฐสภาสามัญ ครบเกษียณทำงานต่อได้อีก10ปี

Advertisement ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “กฎ ก.ร.ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2565” กรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ สามารถทำงานต่อได้อีก 10 ปี มีผลบังคับใช้ทันทีหลังวันประกาศ Advertisement ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “กฎ ก.ร.ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2565” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มีสาระสำคัญ ว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด และดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือดํารงตําแหน่งประเภท ทั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ สามารถรับราชการต่อไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ตามกฎ ก.ร. โดยจะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สำหรับ “กฎ ก.ร.ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2565” โดย กฎใหม่ เนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา […]

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกฯ ยกเลิกศบค.ส่วนหน้า

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกฯ ยกเลิกศบค.ส่วนหน้า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความโดยสรุปว่า ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ให้มี ศบค.ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานพิเศษภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ทำหน้าที่ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัด บูรณาการในพื้นที่ดังกล่าว บัดนี้ ความคืบหน้าและผลการดำเนินงานที่ได้บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยแล้ว จึงเป็นการเหมาะสมที่จะยุติการดำเนินของ ศบค.ส่วนหน้า และส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนกรอบวงเงินกู้รักษาราคาน้ำมัน ไม่เกิน 3 หมื่นล้าน

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนกรอบวงเงินกู้รักษาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 29 พ.ย. 2564 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้รักษาราคาน้ำมันฯ เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564 โดยให้เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเป็นจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้ให้พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป