กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหลายตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

Advertisement กรมศิลปากรรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหลายตำแหน่ง สังกัด กรมศิลปากร ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556 นี้ Advertisement รายละเอียดในแต่ละตำแหน่งมีดังนี้ 1.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :     10,200-11,220 บาท ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโยธา ทางช่างเขียนแบบ หรือ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ทางเทคนิคสถาปัตยกรรม และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ 2.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน […]