กรมการบินพลเรือนเปิดรับสมัครข้าราชการ 3 ตำแหน่ง

Advertisement กรมการบินพลเรือนเปิดรับสมัครข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 Advertisement 1. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างเครื่องกล อัตราเงินเดือน :     10,200 – 11,220 บาท ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     – ปวส. – อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกล หรือ (2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเครื่องกล และ (3) […]