กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 6-10มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งนายทหารทะเบียนการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปฏิบัติงานใน รพ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 อัตรา Advertisement – ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) หรือ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.) ในสาขาวิชา เวชระเบียน, เวชสถิติ, การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล จากสถานศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง (ไม่รับผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่มิใช่ สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ) – อายุไม่เกิน 35 ปี นับตาม พรบ. รับราชการทหาร (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด) – ผู้สมัครเพศชาย ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 48 กิโลกรัม ต้องพ้นภาระการเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว (ปลดเป็นกองหนุนแล้วหรือผ่านการตรวจ เลือกทหารกองเกินเข้าเป็นกองประจำการแล้ว) […]