ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดรร.-สถาบันการศึกษา กำหนดไม่เกิน 25 คน/ห้อง

Advertisement เฟสแรก รร.กินนอน เฟสสอง ไปกลับ ระบุการจะเปิดได้ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินหลายด้าน ต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยว่า 85% จะจัดเรียนปกติ หรือออนไลน์ หรือผสมผสานได้ กำหนดไม่เกินห้องละ 25 คน พร้อมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร Advertisement นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประกอบในการพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การสอน การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ระยะ คือ ระยะแรก สำหรับโรงเรียนพักนอน ซึ่งดำเนินการตามโครงการ Sandbox: Safety zone in School […]