ขรก.ท้องถิ่นเป็นทุกข์!! รวมตัวกันยื่นหนังสือขอปลดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ‘เปิดทางให้เมีย ขรก.รับตำแหน่งทับซ้อน-ป่วนหนี้สหกรณ์วุ่นวาย’

Advertisement   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นำบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาย้าย นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่ง โดยนำรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำแนบหนังสือร้องเรียนดังกล่าวด้วย   นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้รับการร้องขอจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ ร้องขอความเมตตาจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดมีบัญชาให้ย้ายนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากนับแต่นายสุทธิพงษ์ ได้รับมาตำแหน่ง มีพฤติกรรมที่เป็นปรปักษ์ต่อการกระจายอำนาจ ไม่ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง ไม่เข้าใจบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความแตกแยกให้กับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความขัดแย้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ไม่ส่งเสริมความปรองดองตามนโยบายของรัฐบาล ดังปรากฏจากหนังสือซักซ้อมหรือสั่งการที่เป็นลักษณะเชิงบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามทั้งที่ตนไม่มีอำนาจ อาทิ   1.การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอที่ข้อเท็จจริง ที่ว่าการอำเภอมีศูนย์ดำรงธรรมอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆ […]