นักวิชาการวอนยกเลิก ‘สอบเข้า ป.1’ ชี้มีแต่ผลเสีย-บางครอบครัวเสียค่าติวเป็นแสน!

Advertisement   การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 กำลังเป็นปัญหาในระบบการศึกษาไทย ล่าสุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสถาบันการวิจัยและพัฒนา สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และสวนดุสิตโพล ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง "ผลจากระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1" ซึ่งเป็นการศึกษาผลกระทบที่มีต่อตัวเด็ก ครอบครัว และโรงเรียน รวมถึงหาแนวทางในการคัดเลือกเด็ก นายชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหัวหน้าโครงการวิจัย แถลงผลการวิจัย พบว่า การเตรียมตัวเด็กเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำให้ผู้ปกครองต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก โดยต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษ หรือกวดวิชาให้แก่ลูก บางครอบครัวมีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้าเกิน 1 แสนบาทต่อปีต่อคน ส่งผลเชิงลบต่อเด็กทุกด้าน ทั้งนี้ ยังพบว่าส่งผลในเชิงลบต่อตัวเด็กในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เช่น ยกเลิกการนอนกลางวัน ซึ่งการนอนกลางวันเป็นการพักผ่อนที่สำคัญต่อเด็ก เด็กเกิดความกดดัน เกิดภาวะเครียด ความสุขเด็กลดลง เด็กขาดโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เน้นให้เด็กเรียนรู้จากการท่องจำและฝึกทักษะทางวิชาการ สมองของเด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับวัยของเด็ก นอกจากนั้น ยังส่งผลต่อครอบครัว  การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวหายไป ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดลง ผู้ปกครองเกิดความเครียดและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับลูก ส่วนผลต่อโรงเรียน […]