สภา ม.ธรรมศาสตร์ ปลดล็อก ! จัดหา ผลิต นำเข้า ยา-วัคซีน โควิด 19 ได้เอง

Advertisement ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปลดล็อก การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข จัดหา ผลิต นำเข้ายาและวัคซีน โควิด 19 ได้เอง Advertisement วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2546 เพื่อให้การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้ ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ “การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข” ให้หมายความรวมถึง การป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหา ผลิต ขาย หรือนำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จ […]

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20 ส.ค.64

  วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th เลือก “ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัย สหวิทยาการ)” และส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น) ได้ที่อีเมล [email protected] ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึง 17 ตุลาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 7 อัตรา สังกัดสำนักหอสมุด อัตราค่าจ้าง 15,190 บาท ป.ตรี ทุกสาขา 2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 15,190 บาท ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาบรรณรักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 3.นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน อัตราค่าจ้าง 15,190 บาท ป. ตรี ทางพาณิชยศาสตร์ การเงิน บัญชี การบริหารเศรษฐศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์ 4.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 22 ก.ค.57)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 20,660 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : –สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท -อายุไม่เกิน 40 ปี -มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้เป็นอย่างดี -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี -สามารถปฏิบัติงาต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว -สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีใจรักในการให้บริการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ติดต่อประสานงานการต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ -จัดทำการเทียบเท่าผลการเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา -ติดต่อประสานงานการจัด Study Trip -ติดต่อประสารงานการต้องรับผู้บริหาร […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 19 ก.พ.57)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการบัญชี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2613-2253 (ท่าพระจันทร์) หรือ 0-2696-5737 (ศูนย์รังสิต) ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา (บัดนี้ – 24 ม.ค.57)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.โท ทุกสาขา หากมีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ดูรายละเอียดตามลิ้ง) เงินเดือน 15,300 บาท 2.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หากมีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ดูรายละเอียดตามลิ้ง) เงินเดือน 15,000 บาท 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท 4.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท 5.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (15 พ.ย. – 13 ธ.ค.56)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน จำนวน2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 13 ธ.ค.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,190 บาท และเงินพอกตำแหน่ง เดือนละ750 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15พ.ย.-13 ธ.ค.56 2.นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ประเภท พนักงานเงินรายได้ประเภทเงินชั่วคราว อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,190 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15พ.ย.-6 ธ.ค.56 สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดโทร 0-2564-4440 ต่อ 1646-1649 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.tu.ac.th […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (บัดนี้ – 19 ส.ค.56)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (บัดนี้ – 19 ส.ค.56)     สมัครงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,660 บาท อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง สมัครงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ ด้วยตนเองได้ที่ สถาบันไทยคดีศึกษา ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02 613-3201-5 ต่อ 17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 22 ส.ค.56 ณ สถาบันไทยคดีศึกษา ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และทาง http://tkri.tu.ac.th […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3 – 25 ก.ค. 2556)

ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี สังกัดโครง MIF ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3 – 25 ก.ค. 2556)     ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สังกัดโครง MIF มีรายละเอียดการสมัครดังต่อไปนี้ อัตราเงินเดือน : 15190 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – อายุไม่เกิน 30 ปี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word Excel PowerPoint ได้ – มีมนุษยสัมพันธ์ดี – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – […]

1 2