ศูนย์นวัตกรรมอาหารฯ มช.รับสมัคร จนท.วิจัยฯ ป.ตรี ประสบการณ์2ปี บัดนี้-8ส.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์นวัตกรรมอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน Advertisement ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 2 ปี ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกสถานที่ได้ ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครออนไลน์บัดนี้-8ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักหอสมุด มช.รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแนบด้วย

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 20,250.- บาท – ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง การบริหาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและ วิทยาการข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อดิจิทัล วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี – ถ้าเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว – มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และทำความเข้าใจสาระสำคัญของ เนื้อหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยต้องแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ CMU-eTEGS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET หรือ KU-EPT หรือ IELTS หรือ TOEFL-ITP หรือ TOEFL-1BT หรือ TOEIC อย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน […]

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มช.รับสมัครพนักงาน ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์เอกชน1-2ปี บัดนี้-18ก.ค.65

  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. พนักงานประสานงานต่างประเทศ 4 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี ป.ตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์การทำงานในภาคเอกชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถบริหารจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้ มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (แนบหลักฐานการสอบวัดทักษะด้านภาษา TOEIC/TOEFL/IELTS หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) 2. พนักงานระบบคุณภาพ 2 อัตรา เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี ป.ตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชา มีความเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบบริหารคุณภาพที่หลากหลาย เช่น ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มีประสบการณ์การทำงานทางด้านระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ไม่น้อยกว่า 1 ปี […]

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มช.รับสมัครพนักงาน ป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์2ปี

  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ 4 อัตรา อัตราเงินเดือนตามตกลง ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 2. พนักงานประสานงาน 4 อัตรา อัตราเงินเดือนตามตกลง ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถลงทะเบียนและกรอก ข้อมูลใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th/hr  บัดนี้-12มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มช. รับสมัคร จนท. วุฒิ ปวส./อนุปริญญา บัดนี้-21มี.ค.65

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มีนาคม 2565 สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราเงินเดือน 15,530 บาท 7 อัตรา สังกัดสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ) ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน เช่น Word, Excel ได้เป็นอย่างดี […]

สำนักงาน มช.รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรี-แม่บ้านวุฒิ ม.3 บัดนี้-31มี.ค.65

  สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 1. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4010373 และ S4010374 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. อายุระหว่าง 25 – 50 ปี 2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 3. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. หากเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร การเงินและพัสดุ ให้แนบเอกสารประสบการณ์การทำงาน 6. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว […]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP010024 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท สังกัดงานแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 3 อัตรา

  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาชีวเคมี และชีวเคมีและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรม อาหาร / สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ / สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ / สาขาวิชาวัสดุ ศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลาสมาจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ) – สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ่าน และเขียน ได้ในระดับดี […]

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา บัดนี้-13 ธ.ค.64

  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป วิธีการสมัคร ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์ฯ สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้ 1. สมัครทางเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.fin.cmu.ac.th (ในหัวข้อ ประชาสัมพันธ์) กรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานการสมัครครบถ้วนมายัง E-mail : [email protected] 2. สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน จนถึง วันจันทร์ ที่ […]

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/mainmenu detail/4/3512/3 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4