มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 10 เม.ย.57)

Advertisement มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เม.ย.57 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่าางดี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเวียนเอกสารคำสั่งงานพิธีการต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่านทางเอกสารและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเวียน สแกนเอกสารสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้คณะวิชาหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านทางเอกสารและทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ […]

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักในสถาบันอุดมศึกษา 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 27 ก.ย.56)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปะและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน ป.ตรี 15,190 บาท ป.โท 19,890 บาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ หอศิลป์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ ถ.หน้าพระลาน กรุงเทพฯ หรือกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิบการบดี (ตลิ่งชัน) ม.ศิลปากร   ดูคุณสมบัติทั่วไป / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร  

ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)     ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  1 อัตรา เงินเดือน 15,190 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อย่างดี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร 02 849 7500 – 7530 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม […]

1 2