คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี

Advertisement Advertisement   คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท Advertisement ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office Lou Microsoft Word bax Excel  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใจรักการบริการ สามารถประสานงานได้ดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯบัดนี้-30ก.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.ศิลปากร รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา ป.ตรี บัดนี้-26ก.ย.65

  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา หากมีความรู้ความสามารถด้านสถิติหรือเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.president.K_th/personnel/ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.ศิลปากร นครปฐม รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-25เม.ย.65

  สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครตำแหน่งบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 เมษายน 2565 สำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 2 คน คุณสมบัติ – ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – หากมีประสบการณ์ด้านประสานงานโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 0 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดี กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือทาง E-mail:[email protected] ได้ตั้งแต่วันที่ 18-25 เมษายน 2565 (ในวันและเวลา ราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ […]

ม.ศิลปากร รับสมัครนักตรวจสอบภายใน ป.ตรี บัดนี้-12พ.ค.65

  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบตามข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 2.2 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขาการบัญชี การเงิน ธุรกิจวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีหน่วยกิตทางด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 2.3 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร 2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel หรือ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ บัดนี้-30 ก.ย.64

    มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยา และภาษาอังกฤษ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.presidentsucti/personnel/ หรือ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักการเงิน บัดนี้- 18 มิ.ย.64

  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครตำแหน่งนักการเงิน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2564 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงิน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (8.30-16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.ศิลปากร รับสมัครนักการเงินฯ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน19,500 บัดนี้-11ม.ค.62

    มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ บัดนี้-11 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 

ม.ศิลปากร รับสมัครนักการเงินฯ ป.ตรี เงินเดือน19,500 บาท บัดนี้-11ม.ค.62

    มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 17 ธ.ค.61-11 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ    

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร รับสมัครพนักงานขับรถ วุฒิ ม.3 เพศชาย บัดนี้-18ธ.ค.61

    คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท เพศชาย วุฒิ ม.3 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 8 ถนนสุภาพบุรุษ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2408-7671 หรือ 097-039-0515 บัดนี้-18 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ม.ศิลปากร รับสมัครสถาปนิก วุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาต เงินเดือน20,540 บัดนี้-21ธ.ค.61

    มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 20,540 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรม CAD ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 02-849-7500 ต่อ 31703 หรือ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ภายในวันที่ 12 พ.ย.-21 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2