ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รับสมัครแพทย์แผนไทย-ผช.พยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ

Advertisement Advertisement   ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณส่วนงาน) ตำแหน่งที่ 1 แพทย์แผนไทย เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3044 สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท เวชกรรมไทย ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3037 สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ Advertisement ตำแหน่งที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานช่าง(ปวส.) เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2995 สังกัดงานซ่อมบำรุง อัตราค่าจ้าง […]

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว. รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและสังกัด ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6682 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 20,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 2. มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง, ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี 4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม 6. มีความเข้าใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ 7. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 […]

ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-25มี.ค.65

  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 3/2565 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อัตราค่าจ้าง 740 บาท/วัน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) 1 อัตรา สังกัดงานคลัง อัตราค่าจ้าง 590 บาท/วัน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป 3. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) 1 อัตรา สังกัดงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อัตราค่าจ้าง 590 บาท/วัน […]

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1498 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2649-5000 ต่อ 11315 หรือ 0-2260-2903 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา กิตติสัทโธ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้าง 2 อัตรา

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้าง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) 1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์) 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ดังนี้ ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 […]

สำนักคอมพิวเตอร์ มศว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,200 บัดนี้-27ก.ย.60

  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,200 บาท (สามารถได้รับค่าตอบแทนสาขาวิชาชีพขาดแคลนเพิ่มเติม อีกไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อครบ 6 เดือนเรียบร้อยแล้ว และคิดอัตราค่าตอบแทนจากอายุการปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน) คุณสมบัติ  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27074  สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช […]

คณะมนุษยศาสตร์ มศว รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-31ส.ค.60

  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท เงินเดือน 22,400 บาท 1. นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1437 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การบริหาร สังคมวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (หากมีคะแนนความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL หรือ IELTS ให้นำมาแสดงด้วย) ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ – วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ – รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ – จัดเก็บข้อมูลหลักฐาน ในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานที่เกี่ยวข้อง – ประสานงานเก็บข้อมูลของงานประกันคุณภาพการศึกษา […]

สำนักหอสมุดกลาง มศว รับสมัครงานวุฒิ ปวช.15-31ส.ค.60

  สำนักหอสมุดกลาง มศว รับสมัครช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0958 อัตราเงินเดือน 11,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  1. สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี 3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) ด้านการปฏิบัติการ 1. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุ และครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน 2. ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรืออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ […]

มศว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน17,200 บัดนี้-19ก.ค.60

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษ 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ – มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ […]

มศว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน17,200 บัดนี้-23มิ.ย.60

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638 ภายในวันที่ 5-23 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2