มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง หลายอัตรา

Advertisement   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สังกัดส่วนบริการกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. พนักงานสายตรวจ เพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ถึงอายุ ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ ถ้ามีประสบการณ์ ในการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 3 หรือพนักงานสายตรวจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ใบรับรองแพทย์ของสถาบันของรัฐหรือเอกชน ที่มีการรับรองจากแพทย์ มีใบขับขี่รถจักยานยนต์หรือรถยนต์ 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย เพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี […]

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้เป็นต้นไป

  สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Pre-Po-Post production) 1 อัตรา 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Back office & production) 1 อัตรา การรับสมัคร ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0-7567-3704 ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://hro.wu.ac.th/forms   ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครจนท.วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31มี.ค.62

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (MIS) สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2) มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบได้อย่างถูกต้อง 3) มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน และสามารถทำงานนอกเวลาได้ 4) หากมีความรู้และประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – การออกแบบ วางแผน ติดตั้ง ควบคุม และดูแลบำรุงรักษาระบบ SAP/ERP – การดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล SAP/ERP – การดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ SUSE Linux – บัญชีหรือบัญชีต้นทุน – ABAP Programming อัตราเงินเดือน 19,000 บาท/เดือน ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ […]

(ด่วน! 199อัตรา)ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครงานวุฒิการศึกษาภาคบังคับ/ม.6/ปวช บัดนี้-7ธ.ค.59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริหารกลาง เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป 106 อัตรา และปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 93 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-7 ธ.ค.59 ตามรายละเอียดดังนี้