(สมัครทางไปรษณีย์/ออนไลน์ได้) คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000

Advertisement คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/ออนไลน์ (ส่งประวัติทางอีเมล์ หรือฝากประวัติในเว็บไซต์ของสถาบัน) ตั้งแต่บัดนี้-23 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร  

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ม.มหิดล รับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน31,500

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก เงินเดือน 31,500 บาท รับสมัครบัดนี้-31 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดใบสมัคร 

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดสอบพนักงานฯ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 รับสมัครบัดนี้-16ส.ค.59

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร     

(ป.ตรี ทุกสาขา) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน19,500

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.-16 ส.ค.59 สมัครด้วยตนเอง, ผ่านระบบออนไลน์, อีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร   

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล รับสมัครเภสัชกร เงินเดือน20,540-22,750

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือนและค่าตอบแทน : – ภ.บ. (หลักสูตร5ปี) อัตราเงินเดือน 20,540 บาท – ภ.บ. (หลักสูตร6ปี) อัตราเงินเดือน 22,750 บาท – ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพขาดแคลน เดือนละ 5,000 บาท – เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พดส.) เดือนละ 1,500 บาท – ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ เป็นไปตามประกาศของหน่วยงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – คุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม – มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี – หากมีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล […]

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้ – 17 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน :     22,750 บาท ประเภท :      จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ :     1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  ปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน […]

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 28 ก.พ.57)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.พ.57 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติหน้าที่จัดระบบการจัดการทะเบียนครุภัณฑ์ ทั้งครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ควบคุมทรัพย์สินของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 2. ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ จัดทำร่างหนังสือ […]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 12 ก.ย.56)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา (หากสำเร็จสาขาบัญชีจะได้รับการพิจารณาพิเศษ) หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาพิเศษ เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1  รูป 5.หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 6.หลักฐานอื่นๆ เช่น […]

1 4 5