(สมัครทางอีเมล์)หอสมุดฯ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15ก.พ.60

Advertisement หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัคร 1-15 ก.พ.60      

(ป.ตรีทุกสาขา)คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานบัดนี้-28ก.พ.60 เงินเดือน19,500

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานศาลายา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)  3. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail […]

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-31ม.ค.60

งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี […]

หอสมุดฯ ม.มหิดล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท (สำหรับวุฒิ ป.ตรี)/ 22,750 บาท (สำหรับวุฒิ ป.โท) คุณสมบัติ – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) – คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา หรือสาขาบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO CAD, Microsoft Office และ Internet ได้ – มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีหนังสอรับรองคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOIEC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาควิศวกรขึ้นไป – มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล […]

คณะสังคมศาสตร์ฯ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-15ธ.ค.59 และบัดนี้-30ธ.ค.59

ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. นักวิจัยประจำโครงการ (ลูกจ้างโครงการ) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ และลงพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะเวลาปฏิบัติงาน : เต็มเวลา อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมากกว่าตามประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สายสังคมศาสตร์หรือใกล้เคียง – สามารถทำงานชุมชนได้ มีทักษะทางด้านมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา – มีทักษะการเขียนงานสายสังคม – มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานและลงชุมชน – สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ – หากมีประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ-ปริมาณ หรือชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน – เขียนโครงการวิจัยได้ – ประสานงาน ออกภาคสนามในชุมชน และดำเนินงานในโครงการวิจัยฯ – ทำการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และเขียนรายงาน วันเวลารับสมัคร : […]

(สมัครออนไลน์)กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.โทขึ้นไป เงินเดือน40,000

กองกายภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.โทขึ้นไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-30 พ.ย.59 รายละเอียดดังนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ต.ค.59

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี(มี ป.ตรีทุกสาขา)/ป.โท เปิดรับสมัคร 3 ช่องทาง สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/ออนไลน์ บัดนี้-31ต.ค.59 ตามรายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา สังกัด โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาทางการจัดการ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับเดียวกัน มีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 ขึ้นไป  2. นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา สังกัด โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เงินเดือน 17,500 บาท วุฒิ ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน มีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถการวัดทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นข้อสอบมาตรฐานหรือเทียบเท่าได้ในระดับ เช่น TOEIC TU-GET MU-TEST CU-TEP […]

(สมัครทางไปรษณีย์ได้) ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-23ก.ย.59

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท [ads] คุณสมบัติเฉพาะ 1. ป.ตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (ถ้าสามารถใช้ภาษา PHP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. มีความรู้ด้านฐานข้อมูล และสามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลองค์กรได้ (ถ้าสามารถใช้ฐานข้อมูล MySQL และ MSSQL ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 4. สามารถพัฒนาออกแบบ บริหาร จัดการเว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ (ถ้าสามารถใช้ Joomla ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 5. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้-23 ก.ย.59 เวลา 9.00-16.00 […]

(สมัครออนไลน์/ไปรษณีย์ได้) ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30ก.ย.59

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัคร 29 ส.ค.-16 ก.ย.59 (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียฉบับเต็ม และใบสมัคร)  2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี รับสมัคร 29 ส.ค.-16 ก.ย.59 (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียฉบับเต็ม และใบสมัคร)  3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี รับสมัคร 6-30 ก.ย.59 (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียฉบับเต็ม และใบสมัคร)  4. พนักงานบริการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ม.6 รับสมัคร 6-30 ก.ย.59 (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียฉบับเต็ม และใบสมัคร) [ads]   [ads=center]

(สมัครออนไลน์/ไปรษณีย์ได้) คณะทันตแพทยฯ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-9ก.ย.59

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท   คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่นับจำนวนหน่วยกิตในสาขาวิชาทรัพยากรมมนุษย์ได้ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต – อายุไม่เกิน 30 ปี – มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, SPSS – มีประสบการณ์ด้านการจัดโครงการหรือกิจกรรม และ/หรือ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-9 ก.ย.59 ผ่าน 3 ช่องทาง คือ สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร  [ads] [ads=center]

1 3 4 5