(สมัครออนไลน์)คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส.บัดนี้-7ส.ค.61

Advertisement     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ (งานคลัง สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 ค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องมี หลักฐานการเกณฑ์ทหาร)  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Office  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment บัดนี้-7 ส.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์ได้)คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-19ก.ค.61

    ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : 1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  2) มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ  การรับสมัครทาง E-mail Address : […]

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-16มี.ค.61

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : [email protected] หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท […]

(สมัครออนไลน์)คณะทันตแทพยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-7มี.ค.61

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา  คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, การบัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด และการจัดการธุรกิจ ๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ๓. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ – การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) – รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท) – ตรวจสุขภาพประจำปี กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.มหิดล รับสมัครอาจารย์สอนภาษา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มี.ค.61

    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(สอนภาษา) 1 อัตรา เงินเดือน 31,500 บาท คุณสมบัติทั่วไป :  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)  ๒. ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีปัญหาทางสุขภาพที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ๔. ไม่จำกัดสัญชาติ แต่ต้องมีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. / Ed.D.) ทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) […]

(สมัครออนไลน์)ม.มหิดล รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-15ก.พ.61

    มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-recruitment บัดนี้-15 ก.พ.61  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.โท บัดนี้-31ต.ค.60

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่มีพื้นฐานทางเคมีดีพอสมควร  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)  3. ต้องมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงต่างๆ  เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560) สำหรับผู้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ดังนี้  1. IELTS (Academic Module) โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน  2. TOEFT […]

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน19,500 บัดนี้-31ส.ค.60

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดง  วิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี  3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี  4. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง […]

(สมัครออนไลน์)คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน19,500 บัดนี้-23ส.ค.60

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น LELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEIC, MU GRAD Test (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment บัดนี้-23 ส.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-25ส.ค.60

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา – เพศหญิง อายุ 25-30 ปี – มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี – สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี (คุณสมบัติอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment บัดนี้-25 ส.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3 5