คณะสถาปัตยฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-8มิ.ย.61

Advertisement     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.61 เงินเดือน20,250

    สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-564-5000-3 ต่อ 310 หรือ 081-820-7488  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน20,250 รับสมัคร7พ.ค.-15มิ.ย.61

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก (ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัคร 7 พ.ค.-15 มิ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2564 3001-9 ต่อ 3242, 3240 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.โท/ป.เอก 23เม.ย.-23พ.ค.61

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดประจำสาขาบริหารการปฏิบัติการ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จ ป.โท หรือ ป.เอก ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารปฏิบัติการ (Operation Management) และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด เปิดรับสมัคร 23 เม.ย.-23 พ.ค.61 ณ สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์หรือศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2613-2253 (ท่าพระจันทร์) 0-2696-5737 (ศูนย์รังสิต) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี 9เม.ย.-7พ.ค.61

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 คุณวุฒิ ป.ตรี 21 อัตรา 1.ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา 2.ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 9เม.ย.-7พ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15มี.ค.61

    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 10 อัตรา เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/jobtbs.aspx ภายในวันที่ 19 ก.พ.-15 มี.ค.61  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 11 หน้า)       

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ด้านชีวสถิติ บัดนี้-20ก.พ.61

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคักเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านชีวสถิติ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-20 ก.พ.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2564-4440 ต่อ 7410-11 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 19ก.พ.-15มี.ค.61

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย  (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ  จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งดังนี้ นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี    จำนวน 4 อัตรา นักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี    จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี    จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี    จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท    จำนวน 1 อัตรา นักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท    จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx เข้าเว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> Job Opportunities >> เข้าสู่ระบบการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-612-2253    ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม […]

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-26ก.พ.61

    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ประเภทประจำ ดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหารงานทั่วไป บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-696-6106 หรือ 02-613-2452 หรือ www.econ.tu.ac.th คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสถาปัตย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19,23ก.พ.61

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 3 อัตรา ดังนี้  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครเพิิ่มเติม 2. ตำแหน่ง เลขานุการประจำสาขา สังกัดสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครเพิิ่มเติม 3. ตำแหน่ง เลขานุการประจำสาขา สังกัดสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 […]

1 3 4 5 9